ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ โทรศัพท์ 036-791052 โทรสาร 036-791053 /// วิสัยทัศน์ ตำบลน่าอยู่​ แหล่งเรียนรู้ชุมชน​ ผู้คนสามัคคี​ รายได้มีทั่วหน้า​ รักษาวัฒนธรรมประเพณี

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebookไฟฟ้า

ร้องทั่วไประบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
หัวข้อวันที่
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอลฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒๕ ตร.ม บริเวณหมู่ที่ ๖ ถนนสายหลังหมู่บ้านทรัพย์เศรษฐี ถึง เขต หมู่ที่ ๕ ตำบลท่าดินดำ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี โ09 มิถุนายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายจากไร่สมหวัง ถึงบ้านนางพรทิพท์ กิมฮวดกุล หมู่ที่ ๔ ตำบลท่าดินดำ ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๓๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือพิ้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๒๐ ตร.ม ไหลทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมติดต05 พฤษภาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายจากบ้านนายติ๋ว สีนิด - สนามกีฬา หมู่ที่ ๕ ตำบลท่าดินดำ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๖๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดตามแ03 พฤษภาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง ๕.๐๐ เมตรยาว ๑๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๕๐ ตร.ม.หมู่ที่ ๓ ถนนสายหลังโรงเรียนบ้านหนองปลาไหล-กลุ่มบ้านหนองช้างตาย(ช่วง กม.๐+๘๑๔ถึง๐+๙๔๑)ตำบลท่าดินดำ อำเ19 เมษายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง ๕.๐๐ เมตรยาว ๘๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตร.ม.หมู่ที่ ๓ ถนนสายสามแยกปั๊มน้ำมันหมู่บ้านถึง ลาดยาง ทช.๓๒๔๐ ตำบลท่าดินดำ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี โดย19 เมษายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนโยลงลูกรัง ภายในตำบลท่าดินดำ โดยลงลูกลังพร้อมปรับเกลี่ย ๒,๕๐๐ ลบ.ม หมู่ที่ ๑-๖ ตำบลท่าดินดำ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 มีนาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตร.ม. บริเวณหมู่ที่ ๒ ถนนสายสามแยกถังประปาหมู่บ้าน-บ้านปลวกสูง(ต่อจากคสล.ใหม่)ตำบลท่าดินดำ อำเภอชัยบ14 กุมภาพันธ์ 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๘๕ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๔๐ ตรม.ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ ม. บริเวณ หมู่ที่ ๑ ถนนสายรอบสระน้ำที่ออกกำลังกายบ้านท่าดินดำ รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ท่าดินดำก14 กุมภาพันธ์ 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม.ยาว ๑๑๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๕๐ ตรม.ถนนสายทางเข้ากลุ่มบ้านโคกสมบูรณ์(ช่วงบ้านนายสมชาย ทองทำมา ถึงอาคารเอนกประสงค์) หมู่ที่ ๕ ตำบลท่าดินดำ อำเภอชัยบาดาล จังหวัด15 พฤศจิกายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงทัศนียภาพ โดยเทลานคอนกรีต หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตรม.พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านท่าดินดำ จากบ้านนายเฉลิมชัย กัณหา ถึงบ้านนายกำนันสมบัติ โชคพิพัฒน์ไพบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 ตุลาคม 2564
ประกาศกำหนดอายุการใช้งานสินทรัพย์และอัตราค่าเสื่อมราคาต่อปี26 ตุลาคม 2564
ประกาศผู้ชนะหรือได้รับคัดเลือกการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการคลองวารีพร้อมปรับปรุงถนนสองฝั่งคลองโดยลงลูกรังเกรดแต่งเรียบขุดลอกคลองวารีบริเวณหมู่ที่ 3ถึงหมู่ที่6 ตำบลท่าดินดำ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี29 กันยายน 2564
โครงการปรับปรุงซ่อมเเซมถนนผิวทางเเอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายสหกรณ์โคนม(ช่วง กม.0+980 ถึง กม.1+098) ตำบลท่าดินดำ 18 สิงหาคม 2564
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหมู่ที่ ๕ ถนนสายจากสามเเยกบ้านนายผดุงศักดิ์ กุลนะ ถึงบ้านนางลัดดา เพียเฮียง(ต่อจสกถนน คสล.เดิม) 13 สิงหาคม 2564
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหมู่ที่ ๕ ถนนสาย ทล.๒๐๘๙ ถึง กลุ่มบ้านนายสมหมาย เตมี ตำบลท่าดินดำ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 13 สิงหาคม 2564
123>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
หัวข้อวันที่
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.2563)11 มกราคม 2564
1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

- - - - - - - - - - ยังไม่มีข้อมูล- - - - - - - - - -

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (สขร)
หัวข้อวันที่
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร)ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 256528 กุมภาพันธ์ 2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร)ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 256528 กุมภาพันธ์ 2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร)ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 256528 กุมภาพันธ์ 2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร)ประจำเดือนมกราคม 256531 มกราคม 2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร)ประจำเดือนมกราคม 256531 มกราคม 2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร)ประจำเดือนธันวาคม 256430 ธันวาคม 2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร)ประจำเดือนพฤศจิกายน 256430 พฤศจิกายน 2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร)ประจำเดือนพฤศจิกายน 256430 พฤศจิกายน 2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร)ประจำเดือนพฤศจิกายน 256430 พฤศจิกายน 2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร)ประจำเดือนพฤศจิกายน 256430 พฤศจิกายน 2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร)ประจำเดือนตุลาคม 256429 ตุลาคม 2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร)ประจำเดือนตุลาคม 256429 ตุลาคม 2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร)ประจำเดือนตุลาคม 256429 ตุลาคม 2564
1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 04/02/2562
วันนี้
19
เมื่อวานนี้
62
เดือนนี้
761
เดือนที่แล้ว
1,979
ปีนี้
14,033
ปีที่แล้ว
16,128
ทั้งหมด
79,258
ไอพี ของคุณ
44.200.30.73
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 19 62 761 1,979 14,033 16,128 79,258 44.200.30.73
-->