ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ โทรศัพท์ 036-791052 โทรสาร 036-791053 /// วิสัยทัศน์ ตำบลน่าอยู่​ แหล่งเรียนรู้ชุมชน​ ผู้คนสามัคคี​ รายได้มีทั่วหน้า​ รักษาวัฒนธรรมประเพณี

สายตรงนายก  081-2939683

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์เรื่องกำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดวางไข่,องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ,tadindam.go.th

ด้วย อบต.ท่าดินดำ ได้รับการประสานจากหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจือให้ประชาสัมพันธ์้กี่ยวกับกำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวในวัยอ่อนและกำหนดเครื่องมือ วิธีการทำการประมง และเงื่อนไขในการทำการประมง ประจำปี พ.ศ.2564
++กดที่นี่++

18 พฤษภาคม 2564

เรื่อง การปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ในการระบาดระลอกเมษายน 2564 ,องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ,tadindam.go.th
19 เมษายน 2564

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดลพบุรี,องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ,tadindam.go.th

จังหวัดลพบุรีขอความร่วมมือผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดอื่นเข้าสู่จังหวัดลพบุรี ลงทะเบียนผ่านลิงก์ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfU87FU1umhhOkHUdlRV5t6fWgCZXnrgT-a4jT_H9uhxBtLrA/viewform หรือ QR Code ด้านล่าง เพื่อความปลอดภัยของท่านและครอบครัว รวมถึงคนที่ท่านรัก จังหวัดฯ จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

10 เมษายน 2564

ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบสำรวจ EIT 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ,tadindam.go.th
ประชาสัมพันธ์mail
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบสำรวจ EIT 2564 และขอความอนุเคราะห์ตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปี 2564 ของสำนักงาน ป.ป.ช. โดยท่านสามารถเข้าระบบเพื่อตอบแบบประเมินได้ 2 ช่องทาง
1. ผ่านช่องทางลิงค์ https://itas.nacc.go.th/go/eit/j3uj9p
2. สแกนด์ QR Code (คิวอาร์โค้ด) โดยใช้โทรศัพท์มือถือ
***สำหรับนิติบุคคล บริษัทเอกชน หน่วยงานรัฐ ผู้รับจ้าง หรือประชาชนทั่วไปผู้ขอรับบริการ เช่น ผู้รับเบี้ยยังชีพ, ผู้ชำระภาษี และรับบริการด้านต่างๆ***
07 เมษายน 2564

ประกาศรับสมัครนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าดินดำ,องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ,tadindam.go.th

ประกาศรับสมัครนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าดินดำ

31 มีนาคม 2564

การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายลำดับรอง ประกอบ พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2562 และ พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2562,องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ,tadindam.go.th

ขอเชิญประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายลำดับรอง ประกอบ พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2562 มาตรา 64 และ พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2562 มาตรา 121 ทางเวปไซต์ http://portal.dnp.go.th/p/Prachinburi หรือ ++คลิ๊กที่นี่++

19 มีนาคม 2564

ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนร่วมตอบแบบรับฟังความคิดเห็นผู้รับบริการและประชาชนต่อร่างประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น,องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ,tadindam.go.th
16 มีนาคม 2564

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 8/2564,องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ,tadindam.go.th

อบต.ท่าดินดำแจ้งประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 8/2564 ให้ประชาชนรับทราบรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

**click here**

09 มีนาคม 2564

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 9/2564,องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ,tadindam.go.th

อบต.ท่าดินดำแจ้งประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 9/2564 ให้ประชาชนรับทราบรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

++click here++

09 มีนาคม 2564

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 10/2564,องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ,tadindam.go.th

อบต.ท่าดินดำแจ้งประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 10/2564 ให้ประชาชนรับทราบรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

**click here**

09 มีนาคม 2564

ประกาศโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี2563/64 รอบที่ 1,องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ,tadindam.go.th

ประกาศโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี2563/64 รอบที่ 1 ที่ระบุวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวตั้งแต่วันที่ 8-14 ก.พ.64

01 มีนาคม 2564

ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ สมัยแรก,องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ,tadindam.go.th
25 มกราคม 2564

ประกาศมอบอำนาจให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน,องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ,tadindam.go.th

ประกาศ อบต.ท่าดินดำ เรื่องมอบอำนาจให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน
เพื่อความรวดเร็ว คล่องตัวในการบริการประชาชนในพื้นที่

20 มกราคม 2564

ประกาศแต่งตั้ง คกก.ทบทวน ปรับปรุง ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ,องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ,tadindam.go.th

ประกาศคำสั่งแต่งตั้ง คกก.ทบทวน ปรับปรุง ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ
เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

20 มกราคม 2564

ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนตำบล,องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ,tadindam.go.th

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ มีความประสงค์รับโอนพนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น
เพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่างตามกรอบแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) ดังนี้
1.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปก./ชก.)  จำนวน 1 อัตรา
2.เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.)  จำนวน 1 อัตรา
ผู้มีความประสงค์จะโอนให้ยื่นคำร้องขอโอน หรือสอบถามทางหมายเลขโทรศัพท์ 0-3679-1052
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

22 ธันวาคม 2563

123>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 3  (35 รายการ)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 04/02/2562
วันนี้
82
เมื่อวานนี้
116
เดือนนี้
1,089
เดือนที่แล้ว
1,131
ปีนี้
7,343
ปีที่แล้ว
18,697
ทั้งหมด
56,440
ไอพี ของคุณ
3.235.60.144
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 82 116 1,089 1,131 7,343 18,697 56,440 3.235.60.144
-->