ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ โทรศัพท์ 036-791052 โทรสาร 036-791053 /// วิสัยทัศน์ ตำบลน่าอยู่​ แหล่งเรียนรู้ชุมชน​ ผู้คนสามัคคี​ รายได้มีทั่วหน้า​ รักษาวัฒนธรรมประเพณี

สายตรงนายก

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์
1
ประกาศผลคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล/นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อย่างไม่เป็นทางการ),องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ,tadindam.go.th

ประกาศผลคะแนนการเลือกตั้ง(อย่างไม่เป็นทางการ) วันที่ 28 พ.ย.2564
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
1.นายรังสรรค์ ดวงลูกแก้ว  1,514 คะแนน
2.นายอมรเทพ เพียเฮียง  1,269 คะแนน 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
เขตเลือกตั้งที่ 1
1.นางสาวนงนุช โสภาพร  180 คะแนน
2.นางสาวรติยา เกษไชย  328 คะแนน
3.นางสาววิจิตร ดวงแสนโย  237 คะแนน
4.นางอุดม ปิ่นประเสริฐ  53 คะแนน

เขตเลือกตั้งที่ 2
1.นายพิทักษ์ พ่วงไพบูลย์  498 คะแนน
2.นายจรัญ ร่มลำดวน  94 คะแนน
3.นายพงษ์ศักดิ์ พันธุ์เกตุ  27 คะแนน

เขตเลือกตั้งที่ 3
1.นายฝันเมือง ผาน้อย  177 คะแนน
2.นายยุทธนา มะคะพาล  32 คะแนน
3.นายสงัด ทองเสาร์  138 คะแนน

เขตเลือกตั้งที่ 4
1.นายประวิท ขันตี  160 คะแนน
2.นางสาวอรอนงค์ อยู่เกษม  183 คะแนน

เขตเลือกตั้งที่ 5
1.นายทองสุข ดงหลง  179 คะแนน
2.นายเปรมสุริยา ดงหลง  204 คะแนน

เขตเลือกตั้งที่ 6
1.นายวรัญเทพ ทรัพย์สิงห์ทอง  160 คะแนน
2.นายอัครพล อาจวาที  111 คะแนน
3.นางสาวกันต์กมล เหมหอมวงษ์  6 คะแนน
4.นายนพดล อักษรนา  25 คะแนน

28 พฤศจิกายน 2564

ประกาศปิดศูนย์พักคอย,องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ,tadindam.go.th

เนื่องด้วย สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิต-19) มีจำนวนผู้ป่วยและผู้ติดเชื้อลดลงอย่างต่อเนื่อง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำจึงขอปิดปิดศูนย์พักคอย (Community Isolation) ณ หอพักมธุรส หมู่ที่ 6 ตำบลท่าดินดำ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

09 พฤศจิกายน 2564

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล/สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล,องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ,tadindam.go.th

ตามที่ อบต.ท่าดินดำ ได้ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล/สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564
อบต.ท่าดินดำ ขอประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล/สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล โดยให้ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ทำการ อบต.และหน่วยเลือกตั้งแต่ละหมู่ที่ประชาชนอาศัยอยู่ หรือระบบ on-line ++ได้ที่นี่++

01 พฤศจิกายน 2564

ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ (ผ.ถ./ส.ถ. 4/4),องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ,tadindam.go.th

ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ (ผ.ถ./ส.ถ. 4/4)

25 ตุลาคม 2564

ประกาศ ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ (ผ.ถ./ส.ถ. 4/5),องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ,tadindam.go.th

ประกาศ ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ (ผ.ถ./ส.ถ. 4/5)

25 ตุลาคม 2564

เรื่องผู้ช่วยหาเสียงของผู้สมัคร นายก อบต.และสมาชิก อบต.,องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ,tadindam.go.th
???? การเลือกตั้งท้องถิ่นนั้นไม่มีการกำหนดจำนวนผู้ช่วยหาเสียง โดยผู้สมัครผู้ใดมีผู้ช่วยหาเสียงจำนวนเท่าใด ให้แจ้งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทราบรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ช่วยหาเสียง หน้าที่ และค่าตอบแทนผู้ช่วยหาเสียง ซึ่งตาม ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้กำหนดนิยามคำว่าผู้ช่วยหาเสียง ดังนี้
????"ผู้ช่วยหาเสียง" หมายความว่า ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ได้รับการว่าจ้างจากผู้สมัครให้เข้าร่วมกิจกรรมในการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง ตลอดระยะเวลาหรือช่วงระยะเวลาหนึ่ง และเป็นบุคคลที่ได้แจ้งรายละเอียด หน้าที่และค่าตอบแทนต่อสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด ยกเว้นบุคคลในครอบครัว ได้แก่ สามี ภรรยา และบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย
✨โดยระเบียบข้อ ๑๕ ให้ผู้สมัครที่ประสงค์จะมีผู้ช่วยหาเสียงเพื่อช่วยเหลือในการหาเสียงเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง ให้ผู้สมัครแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ช่วยหาเสียง หน้าที่และค่าตอบแทนผู้ช่วยหาเสียงร่วมทั้งหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องตามแบบที่กำหนดแนบท้ายระเบียบ ให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทราบก่อนการดำเนินการ
✌ โดยผู้สมัครสามารถจัดหาเสื้อผ้า สิ่งของ เลี้ยงอาหารและเครื่องดื่ม สำหรับผู้ช่วยหาเสียง และให้ผู้สมัครจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้ช่วยหาเสียงที่ได้ช่วยเหลือในการหาเสียงเลือกตั้งตามอัตราค่าแรงขั้นต่ำ
❗และหากไม่แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ช่วยหาเสียง หน้าที่และคำตอบแทนผู้ช่วยหาเสียงจะดำเนินการหาเสียงด้วยวิธีการนี้มิได้
???? ส่วนการเปลี่ยนแปลงผู้ช่วยหาเสียง ให้ผู้สมัครดำเนินการแจ้งไม่เกินสามครั้ง ครั้งละไม่เกินหนึ่งในสามของจำนวนผู้ช่วยหาเสียง
???? และตามระเบียบข้อ ๑๖ กรณีมีบุคคลที่มิใช่ผู้ช่วยหาเสียงเข้าช่วยเหลือในการหาเสียง ให้ผู้สมัครแจ้งเหตุการณ์นั้นให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทราบโดยเร็ว
????ข้อสังเกต เกี่ยวกับการคำนวณค่าใช้จ่ายของผู้ช่วยหาเสียง ๑. กรณี สามี ภรรยา และบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย ช่วยผู้สมัครรับเลือกตั้งหาเสียงเลือกตั้ง ไม่ถือว่าเป็นผู้ช่วยหาเสียงเลือกตั้ง ไม่ต้องแจ้งให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทราบก่อนดำเนินการ และไม่ต้องนำมารวมคำนวณเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
๒. กรณีผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นมีผู้ช่วยหา
เสียงต้องแจ้งให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทราบก่อนวันดำเนินการ และนำมาคำนวณ
เป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งด้วย โดยต้องจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้ช่วยหาเสียงตามอัตราค่าแรงขั้น
ต่ำในจังหวัดนั้น
๓. กรณีผู้ใดซึ่งมิใช่ผู้ช่วยหาเสียงมาช่วยหาเสียงเลือกตั้งให้แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น โดยว่าจ้างให้ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง เมื่อดำเนินการตามงานจ้างเสร็จสิ้นแล้ว ผู้รับจ้างก็เสร็จสิ้นภารกิจ โดยมิได้มอบหมายให้เป็นผู้ช่วยหาเสียง ไม่ถือว่าบุคคลดังกล่าวกระทำในฐานะผู้ช่วยหาเสียง แต่ต้องนำมาคำนวณค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งด้วย เช่น ผู้สมัครรับเลือกตั้งจ้างบุคคลมาติดแผ่นป้ายหาเสียง โดยไม่ได้พูดหาเสียงหรือจูงใจให้ลงคะแนนให้แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้ง และไม่ได้รับมอบหมายหรือสั่งการให้เป็นผู้ช่วยหาเสียงผู้สมัครรับเลือกตั้งต้องจ่ายเป็นค่าจ้างแรงงาน และนำมาคำนวณเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งด้วย
๔. กรณีผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นในเขตเลือกตั้งเดียวกันใช้ผู้ช่วยหาเสียงในการเลือกตั้งร่วมกัน ต้องแจ้งให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทราบก่อนดำเนินการ ให้คิดคำนวณค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งที่จ่ายเป็นค่าตอบแทนสำหรับผู้ช่วยหาเสียงให้เฉลี่ยจำนวนเงินเท่ากันทุกคน
๕. กรณีผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นใช้ผู้ช่วยหาเสียงในการเลือกตั้งร่วมกัน ต้องแจ้งให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทราบก่อนดำเนินการ ให้คิดคำนวณค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งที่จ่ายเป็นค่าตอบแทนสำหรับผู้ช่วยหาเสียงให้เฉลี่ยจำนวนเงินเท่ากันทุกคน
๖. กรณีผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นในเขตเลือกตั้งอื่นมาช่วยกันหาเสียงเลือกตั้งร่วมกับผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นอีกเขตเลือกตั้งหนึ่ง ไม่ต้องแจ้งให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทราบ และไม่ต้องนำมาคำนวณเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
ค้นคว้า เรียบเรียงและนำเสนอโดย
กัปตันสุรศักดิ์????????
cr:https://www.facebook.com/newssurasak/
14 ตุลาคม 2564

การหาเสียงเลือกตั้ง,องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ,tadindam.go.th

ด้วย กกต.จ.ลพบุรีได้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับแบบฟอร์มแจ้งหาเสียงและตัวอย่างการกรอกข้อมูล
สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ***click***

14 ตุลาคม 2564

การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเบี้ยผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ,tadindam.go.th

การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเบี้ยผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2566

12 ตุลาคม 2564

ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ,องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ,tadindam.go.th

ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564 ให้มีการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบล และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติเห็นชอบให้ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ โดยความเห็นชอบของผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 นั้น
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาซิกสภาท้องถิ่นหรือ ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และข้อ 7 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาซิก สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 โดยความเห็นขอบของผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลพบุรี  จึงประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ ดังต่อไปนี้
1. วันเลือกตั้ง วันที่  28  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ.2564
2. ระยะเวลาสมัครรับเลือกตั้ง ตั้งแต่วันที่  11  เดือน ตุลาคม  พ.ศ.2564
ถึงวันที่  15  เดือน ตุลาคม  พ.ศ.2564  เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น.
3. สถานที่รับสมัคร  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ
4. หลักฐานการสมัครรับเลือกตั้ง ประกอบด้วย

1 บัตรประจำตัวประชาชน แต่ถ้าผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นบุคคลซึ่งไม่ต้องมีบัตรประจำตัว ประชาชนตามกฎหมาย ให้ใช้บัตรประจำตัวหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการที่มีรูปถ่าย และมีหมายเลข ประจำตัวประชาชนสามารถแสดงตนได้พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
2 สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
3 ใบรับรองแพทย์
4 ค่าธรรมเนียมการสมัคร
   -นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ จำนวน 2,500 บาท
   -สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ จำนวน 1,000 บาท
5 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก หรือรูปภาพที่พิมพ์ซัดเจนเหมือนรูปถ่ายของตนเองขนาดกว้างประมาณ 8.5 เซนติเมตร ยาวประมาณ 13.5 เซนติเมตร
   -นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ  จำนวน 24 รูป
   -สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ จำนวน 12 รูป
6 หลักฐานการศึกษา (กรณีที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดคุณสมบัติเพิ่มเติม) พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
7 หลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นเวลาติดต่อกัน 3 ปี นับถึงปีที่ สมัครรับเลือกตั้งซองผู้สมัคร ได้แก่ปีภาษี 2561 ปีภาษี 2562 และปีภาษี 2563 เว้นแต่เป็นผู้ไม่ได้เสียภาษีเงินได้ให้ทำหนังลือยืนยันการไม่ได้เสียภาษีพร้อมทั้งสาเหตุแห่งการไม่ได้เสียภาษี
8 หลักฐานอื่นๆ ที่จำเป็น เซ่น เอกสารใบเปลี่ยนซื่อตัว หรือชื่อสกุล สูติบัตร หลักฐาน หรือใบรับรองแสดงการเกิด ถิ่นที่อยู่ พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ เป็นต้น

ผู้ใดมีคุณสมบัติและไม่เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิในการสมัครรับเลือกตั้ง ตามที่กฎหมาย กำหนด ประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองตามวัน เวลา สถานที่ และหลักฐานการสมัครตามที่กำหนดในข้อ 2 ข้อ 3 และข้อ 7 ทั้งนี้ จะสมัครรับเลือกตั้งได้เพียงหนึ่งเขตเลือกตั้งเท่านั้น

ประกาศ ณ วันที่  6  เดือน ตุลาคม  พ.ศ.2564

 

08 ตุลาคม 2564

ประกาศ เรื่องคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้ง,องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ,tadindam.go.th

ตามที่ ได้มีประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหาร ส่วนตำบลท่าดินดำ เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ โดยกำหนดให้มีการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ และกำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ นั้น

อาศัยอำนาจตามข้อ ๙๗ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภา ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบมาตรา ๔๙ และมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบล จึงประกาศคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายก องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ ดังนี้

๑. คุณสมบัติในการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การ บริหารส่วนตำบลท่าดินดำ ประกอบด้วย

(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด

(๒) ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำต้องมีอายุไม่ตํ่า กว่ายี่สิบห้าปีนับถึงวันเลือกตั้ง

(๓) ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ ต้องมีอายุ ไม่ตํ่ากว่าสามสิบห้าปีนับถึงวันเลือกตั้ง และสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือ เทียบเท่า หรือเคยเป็นสมาชิกสภาตำบล สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิก รัฐสภา

(๔) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สมัครรับเลือกตั้งในวันสมัคร รับเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าหนึ่งปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง

๒. ลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายก องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ ประกอบด้วย

(๑) ติดยาเสพติดให้โทษ

(๒) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต

(๓) เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใด ๆ

(๔) เป็นบุคคลผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้งตามมาตรา ๓๙ (๑) (๒) หรือ (๔)

(๕) อยู่ระหว่างถูกระงับการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นการชั่วคราวหรือถูกเพิกถอนสิทธิ สมัคร

รับเลือกตั้ง

(๖) ต้องคำพิพากษาให้จำคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล

(๗) เคยได้รับโทษจำคุกโดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึงท้าปีนับถึงวันเลือกตั้ง เว้นแต่ในความผิด อันได้ กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

(๘) เคยถูกสั่งให้พ้นจากราชการ หน่วยงานชองรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตต่อหน้าที่ หรือถือ ว่ากระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการ

(๙) เคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลอันถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะ ร่ำรวยผิดปกติหรือเคยต้องคำพิพากษาอันถึงที่สุดให้ลงโทษจำคุกเพราะกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต

(๑๐) เคยต้องคำพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการหรือต่อ ตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม หรือกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือ หน่วยงานของรัฐ หรือความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทำโดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตาม กฎหมายว่าด้วยการคู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน กฎหมายว่าด้วยยาเสพติดในความผิดฐานเป็นผู้ผลิต นำเข้า ส่งออก หรือผู้ค้า กฎหมายว่าด้วยการพนันในความผิดฐานเป็นเจ้ามือหรือเจ้าสำนัก กฎหมายว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการค้ามนุษย์หรือกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในความผิดฐานฟอกเงิน

(๑๑) เคยต้องคำพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทำการอันเป็นการทุจริตในการเลือกตั้ง

(๑๒) เป็นข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ

(๑๓) เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

(๑๔) เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ ราชการ ส่วนท้องถิ่น หรือเป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ

(๑๕) เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หรือผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ

(๑๖) อยู่ในระหว่างต้องห้ามมิให้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

(๑๗) เคยพ้นจากตำแหน่งเพราะศาลฎีกาหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทาง การเมืองมีคำพิพากษาว่าเป็นผู้มีพฤติการณ์ร่ำรวยผิดปกติ หรือกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือจงใจ ปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อำนาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน ทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง

(๑๘) ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ไม่ว่าจะได้รับโทษ หรือไม่ โดยได้พ้นโทษหรือต้องคำพิพากษามายังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันเลือกตั้ง แล้วแต่กรณี

(๑๙) เคยถูกถอดถอนออกจากตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภา ท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หรือกฎหมายว่าด้วยการ ลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น แล้วแต่กรณี มายังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันเลือกตั้ง

(๒๐) อยู่ในระหว่างถูกจำกัดสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร ท้องถิ่น ตามมาตรา ๔๒ หรือตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

(๒๑) เคยถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งและยังไม่พ้นห้าปีนับแต่วันที่พ้นจากการถูกเพิกถอนสิทธิ เลือกตั้งจนถึงวันเลือกตั้ง

(๒๒) เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา หรือ เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดียวกัน หรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น

(๖๓) เคยพ้นจากตำแหน่งใด ๆ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพราะเหตุมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดย ทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาหรือกิจการที่กระทำหรือจะกระทำกับหรือให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น หรือมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาหรือกิจการที่กระทำกับหรือจะกระทำกับหรือให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น โดยมีพฤติการณ์แสดงให้เห็นว่าเป็นการต่างตอบแทนหรือเอื้อประโยชน์ส่วนตน ระหว่างกัน และยังไม่พ้นห้าปีนับแต่วันที่พ้นจากตำแหน่งจนถึงวันเลือกตั้ง

(๒๔) เคยถูกสั่งให้พ้นจากตำแหน่งใด ๆ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพราะจงใจไม่ปฏิบัติตาม กฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ หรือมติคณะรัฐมนตรี อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง และ ยังไม่พ้นห้าปีนับแต่วันที่พ้นจากตำแหน่งจนถึงวันเลือกตั้ง

(๒๕) เคยถูกสั่งให้พ้นจากตำแหน่งใดๆ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพราะทอดทิ้งหรือละเลย ไม่ปฏิบัติการตามหน้าที่และอำนาจ หรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยหน้าที่และอำนาจ หรือประพฤติตนฝ่าฝืนต่อความ สงบเรียบร้อย หรือสวัสดิภาพของประชาชน หรือมีความประพฤติในทางที่จะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียแก่ศักดิ์ ตำแหน่ง หรือแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือแก่ราชการ และยังไม่พ้นห้าปีนับแต่วันที่พ้นจากตำแหน่งจนถึง วันเลือกตั้ง

(๒๖) ลักษณะอื่นตามที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

08 ตุลาคม 2564

ประกาศกำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์ และวิธีการปิดประกาศ และติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียง,องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ,tadindam.go.th

ด้วยคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ ได้ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ ในวันอาทิตย์ ที่ ๒๘ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ทั้งนี้ตาม ข้อ ๑๗ ,ข้อ ๑๘ ,ข้อ ๑๙ ,ข้อ ๒๐ และข้อ ๒๑ แห่งระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกอบมติที่ประชุมของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ เมื่อวันที่ 6 เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงออกประกาศกำหนดเกี่ยวกับสถานที่ หลักเกณฑ์ และ วิธีการติดแผ่นป้ายการหาเสียงเลือกตั้ง ดังนี้

๑. จำนวนของประกาศและแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัคร

(๑) ประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง ให้จัดทำได้ไม่เกินห้าเท่าของจำนวน

. หน่วยเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง

(๒) แผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง ให้จัดทำได้ไม่เกินสามเท่าของจำนวน หน่วยเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง

๒. หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศ และติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเลียงเลือกตั้ง

(๑) จัดทำและปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง มีขนาดความกว้างไม่เกิน ๓๐ เซนติเมตร และมีขนาดความยาวไม่เกิน ๔๒ เซนติเมตร

(๒) จัดทำและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง มีขนาดความกว้างไม่เกิน ๑๓๐ เซนติเมตร และมีขนาดความยาวไม่เกิน ๖๔๕ เซนติเมตร

(๓) ประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง และแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียง เลือกตั้งผู้สมัคร สามารถระบุชื่อ รูปถ่าย หมายเลขประจำตัวของผู้สมัคร ชื่อของพรรคการเมือง สัญลักษณ์ของพรรคการเมือง สัญลักษณ์ นโยบายของผู้สมัคร คติพจน์ คำขวัญ ข้อมูลประวัติเฉพาะที่เกี่ยวกับตัวผู้สมัคร พร้อมระบุ ซื่อตัว ชื่อสกุล ที่อยู่ของผู้ว่าจ้าง ผู้ผลิต จำนวน และวันเดือนปีที่ผลิตไว้บริเวณ ที่เห็นได้ชัดเจน ของประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งและแผ่นป้าย เกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง

ในกรณีการนำข้อมูลเกี่ยวกับพรรคการเมืองตามวรรคหนึ่ง หรือการนำ ภาพบุคคลเพื่อใช้ในการหาเลียงเลือกตั้ง จะต้องได้รับความอินยอมจากบุคคล หรือพรรคการเมืองนั้น และไม่ขัดต่อมาตรา ๓๔ แห,งพระราชบัญญัติ การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ และอาจนำภาพผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดียวกัน มาใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งด้วยก็ได้

 

(๔) วิธีการปิดประกาศและติดแผ่นบ้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง ต้องคำนึงถึง ความเหมาะสม ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความสะอาด ความปลอดภัย ความมั่นคงแข็งแรง มีทัศนียภาพและทัศนวิสัยที่ดี ไม่เกิดอันตรายแก่ประชาชนหรือต่อยานพาหนะ รวมทั้งไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน ของทางราชการหรือประชาชน และต้องไม่เป็นการขัดขวางทางสัญจร และไม่ติดทับซ้อนกับประกาศและแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครๆ อื่น หรือปิดประกาศและติดแผ่นป้ายหาเลียงเลือกตั้งนอกบริเวณที่กำหนด

(๕) กรณีที่ผู้สมัครปิดประกาศหรือติดแผ่นบ้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งไม่ถูกต้องตามประกาศนี้ ให้หัวหน้าหน่วยงาน หัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่น เจ้าพนักงานท้องถิ่น มีอำนาจสั่งผู้สมัครให้แก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำหนด และหากไม่ดำเนินการแก้ไขภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้ผู้มีอำนาจข้างต้นรื้อถอน ทำลาย ปลดออก ปกปิด หรือลบข้อความ ภาพ หรือรูปรอย ดังกล่าว หรือสั่งให้หน่วยงานอื่นดำเนินการ โดยให้คิดค่าใช้จ่ายกับผู้สมัครนั้น และคณะกรรมการการเลือกตั้งอาจนำมาเป็นเหตุในการสืบสวนหรือไต่สวน ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการสืบสวน การไต่สวน หรือ การวินิจฉัยชี้ขาดได้

๓. สถานที่ปิดประกาศและติดแผ่นป้ายหาเสียงเกี่ยวกับการเลือกตั้ง

ให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ สามารถปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งได้ เฉพาะสถานที่ดังต่อไปนี้

(๑) พื้นที่สาธารณะภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ

(๒) ริมถนนสาธารณะภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ

๔. ถัดจากวันเลือกตั้ง ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ ต้องดำเนินการจัดเก็บหรือรื้อถอนประกาศ แผ่นป้าย หรือคัทเอาท์ ออกให้หมดโดยเร็ว และเป็นการสมควรเพื่อความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ความปลอดภัยของประชาชน เกิดทัศนวิสัยที่ดี และมิให้เป็นการฝ่าผืน กฎหมาย ระเบียบ หรือประกาศอันเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น หน่วยงานอาจดำเนินการเก็บหรือรื้อถอนประกาศหรือแผ่นป้ายนั้นออกไปได้

                    ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 6 เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

08 ตุลาคม 2564

ประชาสัมพันธ์ อบต.ท่าดินดำ เรื่องการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุปีงบ2566,องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ,tadindam.go.th

ประชาสัมพันธ์ อบต.ท่าดินดำ เรื่องการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุปีงบ2566

06 ตุลาคม 2564

ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งประเภทวิชาการ,องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ,tadindam.go.th

     องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ มีความประสงค์รับโอนพนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่างตามกรอบแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566) ดังนี้
     1. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ/ชำนาญการ 
     2. นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ/ชำนาญการ

     ผู้มีความประสงค์จะโอนให้ยื่นคำร้องขอโอน พร้อมสำเนาบัตรประวัติ (กพ.7), หนังสือยินยอมให้โอน และหนังสือรับรองความรู้ความสามารถและความประพฤติจากผู้บังคับบัญชา ได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด อบต. ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามทางหมายเลขโทรศัพท์ 0 3679 1052

27 กันยายน 2564

ประชาสัมพันธ์ มาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 ระลอกใหม่ กรณีมีบุคคลเดินทางมาจากพื้นที่แพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ,องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ,tadindam.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ ขอประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 ระลอกใหม่ กรณีมีบุคคลเดินทางมาจากพื้นที่แพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ดังนี้

1. สำหรับผู้ที่เดินทางมาจากเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (พื้นที่สีแดงเข้ม) และพื้นที่ควบคุมสูงสุด (พื้นที่สีแดง) เข้าเขตพื้นที่ตำบลท่าดินดำ ซึ่งเป็นเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด ขอให้บุคคลดังกล่าวมารายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในท้องที่ ได้แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม.ประจำหมู่บ้าน ห้ามมิให้บุคคลดังกล่าวเดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ นอกหมู่บ้านหรือชุมชนโดยไม่จำเป็น และหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดผู้อื่นโดยขอให้อยู่ภายในที่พำนักหรือที่พักอาศัยเป็นระยะเวลา 14 วัน นับตั้งแต่วันที่เดินทางเข้ามาในท้องที่ตำบลท่าดินดำ

2. สำหรับผู้ที่เดินทางมาจากเขตพื้นที่ควบคุม (พื้นที่สีส้ม) เข้าพื้นที่ตำบลท่าดินดำ ขอให้บุคคลดังกล่าวมารายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในท้องที่ ได้แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม.ประจำหมู่บ้านและขอความร่วมมือบุคคลดังกล่าวเฝ้าระวังสังเกตอาการตนเอง หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ นอกหมู่บ้านหรือชุมชน หลีกเลี่ยงการใกล้ชิดผู้อื่น และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อโควิด 19 อย่างเคร่งครัด เป็นระยะเวลา 14 วัน นับตั้งแต่วันที่เดินทางเข้ามาในท้องที่ตำบลท่าดินดำ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ ขอความมือประชาชนในท้องที่ให้ช่วยเฝ้าระวัง ตรวจสอบ การกักกันตนเองไว้สังเกตอาการของบุคคลดังกล่าว หรือจนกว่าจะเดินทางออกจากพื้นที่ตำบลท่าดินดำ กรณีอยู่ไม่ครบ 14 วัน หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถโทรศัพท์ติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ 0 3679 1052

27 กรกฎาคม 2564

ประชาสัมพันธ์เรื่องกำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดวางไข่,องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ,tadindam.go.th

ด้วย อบต.ท่าดินดำ ได้รับการประสานจากหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจือให้ประชาสัมพันธ์้กี่ยวกับกำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวในวัยอ่อนและกำหนดเครื่องมือ วิธีการทำการประมง และเงื่อนไขในการทำการประมง ประจำปี พ.ศ.2564
++กดที่นี่++

18 พฤษภาคม 2564

1234>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 4  (48 รายการ)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 04/02/2562
วันนี้
18
เมื่อวานนี้
25
เดือนนี้
200
เดือนที่แล้ว
1,785
ปีนี้
14,668
ปีที่แล้ว
18,697
ทั้งหมด
63,765
ไอพี ของคุณ
54.198.139.112
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 18 25 200 1,785 14,668 18,697 63,765 54.198.139.112
-->