ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ โทรศัพท์ 036-791052 โทรสาร 036-791053 /// วิสัยทัศน์ ตำบลน่าอยู่​ แหล่งเรียนรู้ชุมชน​ ผู้คนสามัคคี​ รายได้มีทั่วหน้า​ รักษาวัฒนธรรมประเพณี

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebookไฟฟ้า

ร้องทั่วไประบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์


1
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ สมัยสามัญที่ 3 ,องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ,tadindam.go.th

5 สิงหาคม 2565 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ ได้เปิดประชุมสภาฯสมัยสามัญที่ 3 ณ ห้องประชุมสภาฯ อบต.ท่าดินดำ

08 สิงหาคม 2565

โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ,องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ,tadindam.go.th

วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2565 นำโดย นายรังสรรค์ ดวงลูกแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้นำหมู่บ้าน รวมถึงชาวบ้านตำบลท่าดินดำ ร่วมจัดทำโครงการปลูกต้นไม้เฉลิม พระเกียรติ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม

21 กรกฎาคม 2565

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ สมัยสามัญที่ 2,องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ,tadindam.go.th

10 มิ.ย.65 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ ได้เปิดประชุมสภาฯสมัยสามัญที่ 2 ณ ห้องประชุมสภาฯ อบต.ท่าดินดำ โดยได้รับเกียรติจากนายมานพ จันทร์ปิยวงศ์ ท่านนายอำเภอชัยบาดาล เข้าร่วมเพื่อพบปะพูดคุยกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ และสมาชิกสภาฯ โดยให้ได้ข้อแนะนำและแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อใช้พัฒนาตำบลท่าดินดำให้มีความเจริญยิ่งขึ้น

10 มิถุนายน 2565

การช่วยเหลือและแก้ไขปัญหา บรรเทาความเดือดร้อนของครัวเรือนตกเกณฑ์ TPMAP ปี 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ,tadindam.go.th

 วันที่ 27 เมษายน พ.ศ.2565 เวลา 13:00 น.   นายรังสรรค์  ดวงลูกแก้ว ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ มอบหมายให้ นางสาวพีรดา  แป้นเอี่ยม ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้าร่วมประชุมบูรณาการหน่วยงานจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในการวิเคราะห์จำแนกข้อมูล เพื่อให้การช่วยเหลือและแก้ไขปัญหา บรรเทาความเดือดร้อนของครัวเรือนตกเกณฑ์ TPMAP ปี 2565 จำนวนทั้งสิ้น 106 ครัวเรือน (คจพ.อ.ชัยบาดาล)  ให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำมีจำนวนครัวเรือนตกเกณฑ์เป้าหมายตามระบบ TPMAP ปี 2565 จำนวน 15 ครัวเรือน 
จากการประชุมในวันนี้ทุกภาคส่วนที่กล่าวมาข้างต้นได้แสดงศักยภาพตามอำนาจหน้าที่ ในการร่วมแก้ไขปัญหาความยากจนตามเป้าหมาย ได้เป็นที่เรียบร้อยและครบถ้วน ซึ่งแยกกิจกรรมประเภทสงเคราะห์ จำนวน 8 กิจกรรม และกิจกรรมประเภทพัฒนาได้ จำนวน 3 กิจกรรม สำหรับในช่วงต่อไปมีแผนบูรณาการทุกภาคส่วนในการให้ความช่วยเหลือประชาชนในระดับพื้นที่อย่างเร่งด่วน เพื่อแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนได้อย่างทันท่วงที และมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลัก “อยู่รอด พอเพียง ยั่งยืน”

28 เมษายน 2565

ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการขอรับความช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ กรณีผู้ป่วย/กลุ่มเสี่ยงโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019,องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ,tadindam.go.th
11 เมษายน 2565

ยกเลิกรับโอนพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน,องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ,tadindam.go.th

     ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ ได้เปลี่ยนแปลงวิธีการสรรหาพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งว่าง
ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปฏิบัติการ/ชำนาญการ)
     จากเดิม สรรหาโดยวิธีการรับโอน
     เปลี่ยนเป็น สรรหาโดยการขอใช้บัญชีสอบแข่งขันได้ของ กสถ.

     จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

04 เมษายน 2565

ประกาศรับสมัครนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน อบต ท่าดินดำ ประจำปีการศึกษา 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ,tadindam.go.th
31 มีนาคม 2565

ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบล,องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ,tadindam.go.th

อบต.ท่าดินดำ มีความประสงค์รับโอนพนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่างตามกรอบแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ 2564-2566) รายละเอียด ***Click***

04 กุมภาพันธ์ 2565

ประกาศผลคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล/นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อย่างไม่เป็นทางการ),องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ,tadindam.go.th

ประกาศผลคะแนนการเลือกตั้ง(อย่างไม่เป็นทางการ) วันที่ 28 พ.ย.2564
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
1.นายรังสรรค์ ดวงลูกแก้ว  1,514 คะแนน
2.นายอมรเทพ เพียเฮียง  1,269 คะแนน 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
เขตเลือกตั้งที่ 1
1.นางสาวนงนุช โสภาพร  180 คะแนน
2.นางสาวรติยา เกษไชย  328 คะแนน
3.นางสาววิจิตร ดวงแสนโย  237 คะแนน
4.นางอุดม ปิ่นประเสริฐ  53 คะแนน

เขตเลือกตั้งที่ 2
1.นายพิทักษ์ พ่วงไพบูลย์  498 คะแนน
2.นายจรัญ ร่มลำดวน  94 คะแนน
3.นายพงษ์ศักดิ์ พันธุ์เกตุ  27 คะแนน

เขตเลือกตั้งที่ 3
1.นายฝันเมือง ผาน้อย  177 คะแนน
2.นายยุทธนา มะคะพาล  32 คะแนน
3.นายสงัด ทองเสาร์  138 คะแนน

เขตเลือกตั้งที่ 4
1.นายประวิท ขันตี  160 คะแนน
2.นางสาวอรอนงค์ อยู่เกษม  183 คะแนน

เขตเลือกตั้งที่ 5
1.นายทองสุข ดงหลง  179 คะแนน
2.นายเปรมสุริยา ดงหลง  204 คะแนน

เขตเลือกตั้งที่ 6
1.นายวรัญเทพ ทรัพย์สิงห์ทอง  160 คะแนน
2.นายอัครพล อาจวาที  111 คะแนน
3.นางสาวกันต์กมล เหมหอมวงษ์  6 คะแนน
4.นายนพดล อักษรนา  25 คะแนน

28 พฤศจิกายน 2564

ประกาศปิดศูนย์พักคอย,องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ,tadindam.go.th

เนื่องด้วย สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิต-19) มีจำนวนผู้ป่วยและผู้ติดเชื้อลดลงอย่างต่อเนื่อง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำจึงขอปิดปิดศูนย์พักคอย (Community Isolation) ณ หอพักมธุรส หมู่ที่ 6 ตำบลท่าดินดำ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

09 พฤศจิกายน 2564

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล/สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล,องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ,tadindam.go.th

ตามที่ อบต.ท่าดินดำ ได้ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล/สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564
อบต.ท่าดินดำ ขอประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล/สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล โดยให้ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ทำการ อบต.และหน่วยเลือกตั้งแต่ละหมู่ที่ประชาชนอาศัยอยู่ หรือระบบ on-line ++ได้ที่นี่++

01 พฤศจิกายน 2564

ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ (ผ.ถ./ส.ถ. 4/4),องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ,tadindam.go.th

ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ (ผ.ถ./ส.ถ. 4/4)

25 ตุลาคม 2564

ประกาศ ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ (ผ.ถ./ส.ถ. 4/5),องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ,tadindam.go.th

ประกาศ ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ (ผ.ถ./ส.ถ. 4/5)

25 ตุลาคม 2564

เรื่องผู้ช่วยหาเสียงของผู้สมัคร นายก อบต.และสมาชิก อบต.,องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ,tadindam.go.th
???? การเลือกตั้งท้องถิ่นนั้นไม่มีการกำหนดจำนวนผู้ช่วยหาเสียง โดยผู้สมัครผู้ใดมีผู้ช่วยหาเสียงจำนวนเท่าใด ให้แจ้งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทราบรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ช่วยหาเสียง หน้าที่ และค่าตอบแทนผู้ช่วยหาเสียง ซึ่งตาม ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้กำหนดนิยามคำว่าผู้ช่วยหาเสียง ดังนี้
????"ผู้ช่วยหาเสียง" หมายความว่า ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ได้รับการว่าจ้างจากผู้สมัครให้เข้าร่วมกิจกรรมในการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง ตลอดระยะเวลาหรือช่วงระยะเวลาหนึ่ง และเป็นบุคคลที่ได้แจ้งรายละเอียด หน้าที่และค่าตอบแทนต่อสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด ยกเว้นบุคคลในครอบครัว ได้แก่ สามี ภรรยา และบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย
✨โดยระเบียบข้อ ๑๕ ให้ผู้สมัครที่ประสงค์จะมีผู้ช่วยหาเสียงเพื่อช่วยเหลือในการหาเสียงเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง ให้ผู้สมัครแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ช่วยหาเสียง หน้าที่และค่าตอบแทนผู้ช่วยหาเสียงร่วมทั้งหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องตามแบบที่กำหนดแนบท้ายระเบียบ ให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทราบก่อนการดำเนินการ
✌ โดยผู้สมัครสามารถจัดหาเสื้อผ้า สิ่งของ เลี้ยงอาหารและเครื่องดื่ม สำหรับผู้ช่วยหาเสียง และให้ผู้สมัครจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้ช่วยหาเสียงที่ได้ช่วยเหลือในการหาเสียงเลือกตั้งตามอัตราค่าแรงขั้นต่ำ
❗และหากไม่แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ช่วยหาเสียง หน้าที่และคำตอบแทนผู้ช่วยหาเสียงจะดำเนินการหาเสียงด้วยวิธีการนี้มิได้
???? ส่วนการเปลี่ยนแปลงผู้ช่วยหาเสียง ให้ผู้สมัครดำเนินการแจ้งไม่เกินสามครั้ง ครั้งละไม่เกินหนึ่งในสามของจำนวนผู้ช่วยหาเสียง
???? และตามระเบียบข้อ ๑๖ กรณีมีบุคคลที่มิใช่ผู้ช่วยหาเสียงเข้าช่วยเหลือในการหาเสียง ให้ผู้สมัครแจ้งเหตุการณ์นั้นให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทราบโดยเร็ว
????ข้อสังเกต เกี่ยวกับการคำนวณค่าใช้จ่ายของผู้ช่วยหาเสียง ๑. กรณี สามี ภรรยา และบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย ช่วยผู้สมัครรับเลือกตั้งหาเสียงเลือกตั้ง ไม่ถือว่าเป็นผู้ช่วยหาเสียงเลือกตั้ง ไม่ต้องแจ้งให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทราบก่อนดำเนินการ และไม่ต้องนำมารวมคำนวณเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
๒. กรณีผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นมีผู้ช่วยหา
เสียงต้องแจ้งให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทราบก่อนวันดำเนินการ และนำมาคำนวณ
เป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งด้วย โดยต้องจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้ช่วยหาเสียงตามอัตราค่าแรงขั้น
ต่ำในจังหวัดนั้น
๓. กรณีผู้ใดซึ่งมิใช่ผู้ช่วยหาเสียงมาช่วยหาเสียงเลือกตั้งให้แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น โดยว่าจ้างให้ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง เมื่อดำเนินการตามงานจ้างเสร็จสิ้นแล้ว ผู้รับจ้างก็เสร็จสิ้นภารกิจ โดยมิได้มอบหมายให้เป็นผู้ช่วยหาเสียง ไม่ถือว่าบุคคลดังกล่าวกระทำในฐานะผู้ช่วยหาเสียง แต่ต้องนำมาคำนวณค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งด้วย เช่น ผู้สมัครรับเลือกตั้งจ้างบุคคลมาติดแผ่นป้ายหาเสียง โดยไม่ได้พูดหาเสียงหรือจูงใจให้ลงคะแนนให้แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้ง และไม่ได้รับมอบหมายหรือสั่งการให้เป็นผู้ช่วยหาเสียงผู้สมัครรับเลือกตั้งต้องจ่ายเป็นค่าจ้างแรงงาน และนำมาคำนวณเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งด้วย
๔. กรณีผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นในเขตเลือกตั้งเดียวกันใช้ผู้ช่วยหาเสียงในการเลือกตั้งร่วมกัน ต้องแจ้งให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทราบก่อนดำเนินการ ให้คิดคำนวณค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งที่จ่ายเป็นค่าตอบแทนสำหรับผู้ช่วยหาเสียงให้เฉลี่ยจำนวนเงินเท่ากันทุกคน
๕. กรณีผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นใช้ผู้ช่วยหาเสียงในการเลือกตั้งร่วมกัน ต้องแจ้งให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทราบก่อนดำเนินการ ให้คิดคำนวณค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งที่จ่ายเป็นค่าตอบแทนสำหรับผู้ช่วยหาเสียงให้เฉลี่ยจำนวนเงินเท่ากันทุกคน
๖. กรณีผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นในเขตเลือกตั้งอื่นมาช่วยกันหาเสียงเลือกตั้งร่วมกับผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นอีกเขตเลือกตั้งหนึ่ง ไม่ต้องแจ้งให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทราบ และไม่ต้องนำมาคำนวณเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
ค้นคว้า เรียบเรียงและนำเสนอโดย
กัปตันสุรศักดิ์????????
cr:https://www.facebook.com/newssurasak/
14 ตุลาคม 2564

การหาเสียงเลือกตั้ง,องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ,tadindam.go.th

ด้วย กกต.จ.ลพบุรีได้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับแบบฟอร์มแจ้งหาเสียงและตัวอย่างการกรอกข้อมูล
สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ***click***

14 ตุลาคม 2564

12345>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 5  (61 รายการ)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 04/02/2562
วันนี้
20
เมื่อวานนี้
62
เดือนนี้
761
เดือนที่แล้ว
1,979
ปีนี้
14,033
ปีที่แล้ว
16,128
ทั้งหมด
79,258
ไอพี ของคุณ
44.200.30.73
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 20 62 761 1,979 14,033 16,128 79,258 44.200.30.73
-->