ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ โทรศัพท์ 036-791052 โทรสาร 036-791053 /// วิสัยทัศน์ ตำบลน่าอยู่​ แหล่งเรียนรู้ชุมชน​ ผู้คนสามัคคี​ รายได้มีทั่วหน้า​ รักษาวัฒนธรรมประเพณี

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebookไฟฟ้า

ร้องทั่วไประบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์


ประวัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ

คำขวัญ

หอมกระเทียมเลื่องลือ  ขึ้นชื่อเสื่อกก

เยี่ยมชมสวนนก  น้ำตกวังก้านเหลือง

ต่อเนื่องวัดวารินฯ  ถิ่นท่าดินดำ

งามล้ำหินอ่อน  สะออนกาลักน้ำ

 

ความเป็นมา

          องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ ๒๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๔๐  ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา  เมื่อวันที่ ๒๔  ธันวาคม  ๒๕๓๙ เล่ม ๑๑๓ ตอนพิเศษ ๕๒ ง และตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ประกาศ ณ วันที่ ๑๖  ธันวาคม  ๒๕๓๙   หน้า ๒๒๘  ลำดับที่ ๒๒๗๐  มีนายศิริ  มัตตะเดช  เป็นประธานคณะกรรมการบริหารคนแรก   เดิมที่ทำการใช้เลขที่ ๒๐๖  หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าดินดำ  อำเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุรี ปัจจุบันที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ  ตั้งอยู่เลขที่ ๓๘๔ หมู่ที่ ๑  ตำบลท่าดินดำ  อำเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุรี  อยู่ห่างจากตัวอำเภอชัยบาดาล ตามทางหลวงชนบทหมายเลข ๒๐๘๙ (ถนนท่ามะนาว-น้ำสุด) รวมระยะทาง ๖ กิโลเมตร

ทำเนียบนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ 

  • นายศิริ มัตตะเดช       (เป็นโดยตำแหน่ง)
  • นายจรัญ อ่อนเงิน       (เป็นโดยตำแหน่ง)
  • นายศรัณ มาลาม        (เป็นโดยการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๔๔ – พ.ศ. ๒๕๕๒)
  • นายสมยศ สุกรณ์       (เป็นโดยการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๒ – พ.ศ. ๒๕๕๖)
  • นายอมรเทพ เพียเฮียง  (เป็นโดยการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๖ – พ.ศ.๒๕๖๔)
  • นายรังสรรค์  ดวงลูกแก้ว(เป็นโดยการเลือกตั้ง พ.ศ.๒๕๖๔- ปัจจุบัน)