ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ โทรศัพท์ 036-791052 โทรสาร 036-791053 /// วิสัยทัศน์ ตำบลน่าอยู่​ แหล่งเรียนรู้ชุมชน​ ผู้คนสามัคคี​ รายได้มีทั่วหน้า​ รักษาวัฒนธรรมประเพณี

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebookไฟฟ้า

ร้องทั่วไประบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์


สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

     
สภาพทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ


        ปัจจุบัน ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ ตั้งอยู่เลขที่ 384 หมู่ 1 ตำบลท่าดินดำ อำเภอชัยบาดาล จ.ลพบุรี อยู่ห่างจากตัวอำเภอชัยบาดาล ตามทางหลวงหมายเลข 2089 (ถนนท่ามะนาว-น้ำสุด) รวมระยะทาง 6 กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดลพบุรีระยะทาง 112 กิโลเมตร ภายใต้การบริหารงานของ นายรังสรรค์ ดวงลูกแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ คนปัจจุบัน

      องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ มีเนื้อที่ประมาณ ๖๔.๒๗ ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 40,169 ไร่ โดยมีอาณาเขตพื้นที่ ดังนี้

ทิศเหนือ     จดบ้านท่ามะนาว ต.ท่ามะนาว และแม่น้ำป่าสัก ตำบลลำนารายณ์  อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

ทิศใต้         จดบ้านท่าตะโก ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี

ทิศตะวันออก จดบ้านเนินหิน ตำบลหนองผักแว่น อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี

ทิศตะวันตก   จดแม่น้ำป่าสัก บ้านท่ามะกอก ตำบลชัยบาดาล อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

 

ลักษณะภูมิประเทศของตำบลท่าดินดำ


      องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ มีภูมิประเทศ เป็นที่ราบสูงและลาดต่ำลงจากทิศตะวันออกลงทางทิศตะวันตก (ที่ราบลาดลงสู่แม่น้ำป่าสัก)

 

ลักษณะภูมิอากาศ

 

เขตตำบลท่าดินดำ มีลักษณะภูมิอากาศร้อนชื้น

 

ลักษณะของดิน


      ในเขตพื้นที่ตำบลท่าดินดำ ดินมีลักษณะเป็นดินดำ เป็นส่วนใหญ่ และมีบางส่วนจะเป็นดินแดงปนหิน แต่ก็สามารถทำการเกษตรได้เป็นอย่างดี

 

ลักษณะของแหล่งน้ำ


     เขตพื้นที่ตำบลท่าดินดำ ลักษณะของแหล่งน้ำส่วนใหญ่เป็นแหล่งน้ำตามธรรมชาติและแหล่งน้ำที่มนุษย์สร้างขึ้น แหล่งน้ำกักเก็บน้ำได้ไม่ดีกักเก็บน้ำไว้ไม่อยู่ น้ำจึงไม่ค่อยพอใช้ในการทำการเกษตรช่วงหน้าแล้ง

 

ลักษณะของไม้และป่าไม้


ไม้และป่าไม้ในเขตพื้นที่ตำบลท่าดินดำมีดังนี้
1) ป่าเบญจพรรณ พบตามริมแม่น้ำป่าสัก มีสภาพป่าที่เสื่อมโทรม พันธุ์ไม้ที่พบได้แก่ งิ้วป่า ประดู่ป่า มะเดื่อ ตะโก สะเดา หว้า มะขามเทศ ปอกระสา มะม่วง สะแก มะรุม ชงโค มะขาม มะพร้าว ตะคร่ำ พุทราบ้าน ถ่อน มะเกลือ มะตูม และกุ่มน้ำ เป็นต้น

 

2) สวนป่า พบเห็นได้บริเวณพื้นที่น้ำท่วมไม่ถึงรอบอ่างเก็บน้ำ ซึ่งดำเนินการโดยสำนักงานส่งเสริมการปลูกป่า กรมป่าไม้ พันธุ์ไม้ที่ปลูกส่วนใหญ่จะเป็นพืชอาหารสัตว์ ได้แก่ สะเดา ไทร สีเสียดแก่น ไผ่ หว้า นนทรี สมอพิเภก และประดู่ เป็นต้น

 

3) ทุ่งหญ้า พบกระจายอยู่ทั่วไป ตั้งแต่ระดับต่ำติดชายน้ำจนถึงขอบถนนรอบอ่างเก็บน้ำ หญ้าที่พบส่วนใหญ่ ได้แก่ หญ้าขน หญ้าพง หญ้าคา และหญ้าแพรก เป็นต้น

 

4) พืชน้ำ พบตามริมอ่างเก็บน้ำและริมบึงน้ำ พันธุ์พืชที่พบส่วนใหญ่ ได้แก่ ธูปฤษี และผักบุ้ง เป็นต้น

 

5) พันธุ์ไม้ในสวนรุกขชาติวังก้านเหลืองประกอบด้วยพันธุ์ไม้ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และพันธุ์ไม้ปลูก ได้แก่ ต้นก้านเหลือง สัตตบรรณ จำปาป่า ดีหมี ปรู๋ เขยตา กระเบากลัก ฆ้อง โสกน้ำ ประดู่ส้ม โมกมัน มะเดื่ออุทุมพร มะเดื่อปล้อง มะหาดฯลฯ 

 

พื้นที่ตำบลท่าดินดำแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 6 หมู่บ้าน ประกอบด้วย
หมู่ที่ 1 บ้านท่าดินดำ มีนายสมบัติ โชคพิพัฒน์ไพบูลย์ เป็นกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 2 บ้านท่าแสมสาร มีนางสมหวัง บุญยัง เป็นผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลาไหล มีนายสังวาลย์ หอมจันทร์ เป็นผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 4 บ้านวังตะเคียน มีนายกิตติพงษ์ คลังหิรัญ เป็นผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 5 บ้านโคกสมบูรณ์ มีนางทองมา ดงหลง เป็นผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 6 บ้านวังก้านเหลือง มีนายธัญญะ วงษ์เขียว เป็นผู้ใหญ่บ้าน

 

ประชากร


ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร


    ประชากรตำบลท่าดินดำ มีทั้งหมด 4,518 คน แยกเป็นชาย 2,179 คน หญิง 2,339 คน
มีทั้งหมด 1,799 ครัวเรือน แยกตามหมู่บ้านดังนี้

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

ชาย

หญิง

รวม

จำนวนครัวเรือน

1

บ้านท่าดินดำ

650

744

1,394

562

2

บ้านท่าแสมสาร

496

520

1,016

367

3

บ้านหนองปลาไหล

242

288

530

198

4

บ้านวังตะเคียน

250

296

546

247

5

บ้านโคกสมบูรณ์

295

272

567

187

6

บ้านวังก้านเหลือง

246

219

465

238

รวม

2,179

2,339

4,518

1,799

หมายเหตุ : ข้อมูลจากสำนักทะเบียนอำเภอชัยบาดาล ณ 30 กันยายน 2559

 

สภาพทางสังคม


การศึกษา


สถานศึกษาในเขตพื้นที่ตำบลท่าดินดำ มีจำนวน 5 แห่ง ได้แก่
1) โรงเรียนบ้านท่าดินดำ ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 บ้านท่าดินดำ เปิดสอนในระดับอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

2) โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลาไหล เปิดสอนในระดับอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

3) โรงเรียนบ้านวังก้านเหลือง ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 บ้านวังตะเคียน เปิดสอนในระดับอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

4) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่าดินดำ ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 บ้านท่าดินดำ เปิดสอนในระดับอนุบาล 3 ขวบ

5) ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย(กศน.) ตำบลท่าดินดำ ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 บ้านท่าแสมสาร
ณ อาคารศูนย์ธุรกิจชุมชน

สาธารณสุข


-สถานีอนามัยตำบลท่าดินดำ เมื่อปีพ.ศ. 2520 กำนันศิริ มัตตะเดช เป็นผู้อุทิศที่ดินให้สร้างสถานีอนามัย และได้รับการยกฐานะจากสถานีอนามัย หรือศูนย์สุขภาพชุมชน เพื่อยกระดับสถานีอนามัย หรือศูนย์สุขภาพชุมชนให้เป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

-สถานบริการด้านสาธารณสุขในเขตตำบลท่าดินดำ มีจำนวน 1 แห่ง คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าดินดำ ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ต.ท่าดินดำ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี

-ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้าน จำนวน 5 แห่ง

-มีบุคลากรทางด้านสาธารณสุข จำนวน 7 คน ดังนี้

-อาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.) จำนวน 85 คน

 

อาชญากรรม


ในพื้นที่ตำบลท่าดินดำ มีอาชญากรรมในพื้นที่บ้าง ได้แก่ ปล้นชิงทรัพย์ ลักขโมยบ้างแต่ไม่มาก
ยาเสพติดยาเสพติดในพื้นที่ตำบลท่าดินดำ มี เสพยาบ้า ค้ายาบ้า

 

การสังคมสงเคราะห์


ในเขตพื้นที่ตำบลท่าดินดำ มีการให้การสงเคราะห์ดังนี้

1) สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา อายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป มีจำนวนทั้งสิ้น 641 คน เป็นชาย 142 คน เป็นหญิง 499 คน

2) สงเคราะห์เบี้ยยังชีพพิการ มีจำนวนทั้งสิ้น 78 คน เป็นชาย 35 คน เป็นหญิง 43 คน

3) สงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ มีจำนวนทั้งสิ้น 5 คน เป็นชาย 2 คน เป็นหญิง 3 คน

4) ผู้ด้อยโอกาส มีจำนวนทั้งสิ้น 10 คน เป็นชาย - คน เป็นหญิง 10 คน

 

ระบบบริการพื้นฐาน


การคมนาคมขนส่ง


-ถนนลาดยาง จำนวน 6 สาย รวมระยะทาง 23.594 กิโลเมตร
-ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 สาย รวมระยะทาง 3.933 กิโลเมตร
-ถนนลงหินคลุก และลงลูกรัง จำนวน 43 สาย รวมระยะทาง 47.450 กิโลเมตร

 

การไฟฟ้า


       ทุกหมู่บ้านในเขตตำบลท่าดินดำมีไฟฟ้าใช้ครบทุกหมู่บ้าน แต่ยังพบปัญหากระแสไฟฟ้ามีไม่เพียงพอแก่ความต้องการของประชาชน ทำให้เกิดปัญหาไฟฟ้าตกและดับในเขตพื้นที่บ่อยครั้ง

 

การประปา


      ในเขตพื้นที่ตำบลท่าดินดำ มีน้ำประปาในความรับผิดชอบของหมู่บ้าน จำนวน 14 แห่ง มีระบบประปาในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลจำนวน 1 แห่ง และระบบประปาส่วน-ภูมิภาค จำนวน 2 หมู่บ้าน มีรายละเอียดดังนี้

1) หมู่ที่ 1 บ้านท่าดินดำ มีระบบประปาในความรับผิดชอบของหมู่บ้าน จำนวน 2 แห่ง และมีระบบประปาส่วนภูมิภาคใช้บางส่วนยังไม่ครอบคลุมทั้งพื้นที่หมู่ที่ 1

2) หมู่ที่ 2 บ้านท่าแสมสาร มีระบบประปาในความรับผิดชอบของหมู่บ้าน จำนวน 3 แห่งและมีระบบประปาส่วนภูมิภาคใช้บางส่วนยังไม่ครอบคลุมทั้งพื้นที่หมู่ที่ 2

3) หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลาไหล มีระบบประปาในความรับผิดชอบของหมู่บ้าน จำนวน 3 แห่ง

4) หมู่ที่ 4 บ้านวังตะเคียน มีระบบประปาในความรับผิดชอบของหมู่บ้าน จำนวน 3 แห่ง

5) หมู่ที่ 5 บ้านโคกสมบูรณ์ มีระบบประปาในความรับผิดชอบของหมู่บ้าน จำนวน 3 แห่ง

6) หมู่ที่ 6 บ้านวังก้านเหลือง มีระบบประปาในความรับผิดชอบของหมู่บ้าน จำนวน 3 แห่ง

7) สำนักงานที่ทำการองค์การบริหารสวนตำบลท่าดินดำ มีระบบประชาส่วนภูมิภาคใช้ และมีระบบน้ำบาดาลใช้อีก 1 แห่ง

 

โทรศัพท์


     ในเขตพื้นที่ตำบลท่าดินดำ มีเสาสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน 2 เครือข่าย คือระบบเครือข่ายของดีแทค และระบบเครือข่ายของ เอ ไอ เอส

 

ไปรษณีย์/การสื่อสาร/การขนส่งวัสดุ ครุภัณฑ์ 


      ในพื้นที่ตำบลท่าดินดำ ไม่มีทีทำการส่งไปรษณีย์/การสื่อสาร/การขนส่งวัสดุ ครุภัณฑ์ มีเพียงบุรุษไปรษณีย์มาทำการส่งไปรษณีย์ วัสดุ ครุภัณฑ์ มาส่ง
ในเขตอำเภอชัยบาดาล มีสำนักงานไปรษณีย์ จำนวน 1 แห่ง

 

ระบบเศรษฐกิจ


การเกษตร


     ในเขตพื้นที่ตำบลท่าดินดำ มีการปลูกพืชผลทางการเกษตรหลายชนิด ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง อ้อย โดยสามารถแยกตามประเภทการเพาะปลูกได้ดังนี้

1) ข้าว มีจำนวน 99 ไร่ เกษตรกรมีจำนวน 12 ราย

2) ข้าวโพด รุ่น 2 มีจำนวน 250 ไร่ เกษตรกรมีจำนวน 15 ราย

3) ข้าวโพด รุ่น 1 มีจำนวน 9,288 ไร่ เกษตรกรมีจำนวน 150 ราย

4) มันสำปะหลัง มีจำนวน 2,780 ไร่ เกษตรกรมีจำนวน 97 ราย

5) อ้อย มีจำนวน 15,362 ไร่ เกษตรกรมีจำนวน 238 ราย

 

การประมง


      ในเขตพื้นที่ตำบลท่าดินดำ มีการทำการประมง ตามแหล่งน้ำธรรมชาติ เช่นบริเวณแม่น้ำป่าสักและบึงปึกอ้อ ยังมีการประมงในแหล่งน้ำที่สร้างขึ้นเอง คือสระน้ำหมู่บ้านท่าดินดำ ซึ่งมีจำนวนรวมไม่กี่ราย ส่วนมากจะเป็นหาจับสัตว์น้ำตามแหล่งน้ำตามธรรมชาติมาดำรงชีพ และขายเป็นรายได้ รวมถึงมีการแปรรูปเพื่อจำหน่ายเป็นรายได้ให้แก่ครอบครัวได้เพิ่มเติม เช่น ปลาส้ม ปลาร้า เป็นต้น
การปศุสัตว์
ในเขตพื้นที่ตำบลท่าดินดำ มีการปศุสัตว์ อยู่หลายชนิดด้วยกัน คือ การเลี้ยงไก่ไข่ ไก่เนื้อ การเลี้ยงเป็ด การเลี้ยงสุกร(หมู) การเลี้ยงโคเนื้อ การเลี้ยงวัวนม การเลี้ยงนกกระทาเพื่อเก็บไข่ การเลี้ยงจิ้งหรีด การเลี้ยงกบ

 

การบริการ


การบริการในเขตพื้นที่ของตำบลท่าดินดำ
1) ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน จำนวน 3 แห่ง
2) จุดบริการน้ำอุปโภคเพื่อประชาชนในช่วงหน้าแล้ง จำนวน 1 แห่ง
3) มีสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 4 แห่ง
4) สถานบริการอู่ซ่อมและปะยาง จำนวน 6 แห่ง
5) ป้อมยามตำรวจ จำนวน 2 แห่ง

การท่องเที่ยว


ในเขตตำบลท่าดินดำมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ ดังนี้
1)สวนรุกขชาติน้ำตกวังก้านเหลือง
2)เขตห้ามล่าสัตว์เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

 

อุตสาหกรรม


- โรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง จำนวน 1 แห่ง
- โรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก จำนวน 1 แห่ง

 

การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ


-อาชีพดั้งเดิม คือการทำไร่ข้าวโพด ข้าวฟ่าง ทำนา และเลี้ยงสัตว์
-อาชีพปัจจุบัน มีทั้งอาชีพหลักและอาชีพเสริม ดังนี้

1. อาชีพหลัก ได้แก่ การทำนา ทำไร่อ้อย ข้าวโพด มันสำปะหลัง แคนตาลูป หอมกระเทียม พริก การเลี้ยงสุกร ค้าขายและรับราชการ

2. อาชีพเสริม ได้แก่ การเลี้ยงโคนม โคเนื้อ ทำการประมงในเขตลุ่มน้ำป่าสัก การทอเสื่อกก การทำเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่ การเพาะปลูกระยะสั้น และอาชีพรับจ้างทั่วไป
ในเขตพื้นที่ตำบลท่าดินดำ มีการประกอบกิจการต่าง ๆ ดังนี้


1. กิจการขายอาหารตามสั่ง จำนวน 12 แห่ง
2. กิจการขายของชำ จำนวน 34 แห่ง
3. กิจการขายปุ๋ย จำนวน 1 แห่ง
4. กิจการห้องเช่า จำนวน 6 แห่ง
5. กิจการแปรรูปหินอ่อน จำนวน 6 แห่ง
6. กิจการเสริมสวยทั้งชายหญิง จำนวน 2 แห่ง
7. กิจการปะยาง ซ่อมรถ จำนวน 6 แห่ง
8. กิจการฟาร์มเห็น ฟาร์มนก จำนวน 3 แห่ง


อาชีพในเขตพื้นที่ตำบลท่าดินดำ มีดังนี้


1. การทอเสื่อกก เป็นอาชีพเสริมรายได้ในครัวเรือน สนองการดำรงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ไม่ต้องลงทุนสูง ใช้เวลาว่างจากงานประจำ ทำใช้ในครัวเรือน แบ่งขายตำบลใกล้เคียงและผู้สนใจ

2. การปลูกหอมกระเทียม หอมแดงที่ปลูกได้ มีลักษณะหัวใหญ่ แกร่งสีแดงสดสำหรับกระเทียม ลักษณะเด่นพิเศษ คือหัวใหญ่ขาว กลีบใหญ่ กลีบแข็ง แกะง่าย กลิ่นฉุน รสเผ็ดร้อน บางท่านรับประทานเป็นยารักษาโรค ได้หลายอย่าง และสามารถเก็บไว้ได้นานตลอดปี ไม่ฝ่อง่ายแต่ต้องเก็บในที่ร่ม แดดไม่ส่อง

3. การแปรรูปผลิตภัณฑ์หินอ่อน เป็นธุรกิจขนาดเล็ก เริ่มทำในกลุ่มญาติพี่น้องบริเวณบ้านท่าน้ำริมแม่น้ำป่าสัก ต่อมาได้รับการพัฒนาอย่างจริงจัง ผู้ผลิตมีความสามารถและฝีมือเชี่ยวชาญ สามารถส่งออกจำหน่ายรายได้ดี ทั้งขายส่งและขายปลีก แหล่งจำหน่ายที่สำคัญอยู่ในจังหวัดสระบุรีและใกล้เคียง

4. การเลี้ยงโคนมและโคเนื้อ เป็นอาชีพที่ทำรายได้ดี จากการขายน้ำนมดิบเพราะมีศูนย์รับน้ำนมดิบใกล้บ้านนอกจากขายน้ำนมดิบแล้วยังขายตัววัว และขายหญ้าให้กับผู้เลี้ยงวัวรายอื่นๆด้วย

5. การเลี้ยงสุกรขุน ปัจจุบันมีผู้ประกอบการ จำนวน 53 ราย จำนวนฟาร์ม 64 ฟาร์ม เกษตรกรหันมานิยมเลี้ยงกันมาก เป็นอาชีพที่ทำรายได้ดี ใช้คนน้อย เกษตรกรมีรายได้ปีละนับแสนบาท ปัจจุบันได้นำมูลสุกร มาอัดเม็ดขายเป็นรายได้อีกทางหนึ่ง

6. การทำเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่ นายทองสุข ชินโสภา บ้านเลขที่ 72 /7 หมู่ 2 บ้านท่าแสมสาร ตำบลท่าดินดำ เป็นคนริเริ่มอาชีพการทำเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่เมื่อปี พ.ศ. 2540 เริ่มจากการทำแคร่ไม้ไผ่ราคาไม่กี่ร้อยบาท จากนั้นได้พัฒนาผลิตภัณฑ์เรื่อยมา อาทิเช่น กระท่อม โต๊ะ เก้าอี้ ชั้นวางของ เตียงนอน และตามความต้องการของลูกค้า ราคาจะมีตั้งแต่ 50-10,000 บาท ปัจจุบันมีเพื่อนบ้านหันมาประกอบอาชีพกันมาก

 

แรงงาน


       แรงงานในเขตพื้นที่ตำบลท่าดินดำ ส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่ตำบลท่าดินดำ และมีตำบลข้างเคียงมาทำงานในพื้นที่ตำบลท่าดินดำเพียงเล็กน้อย และยังมีแรงงานต่างชาติเข้ามาทำงานในฟาร์มหมู ส่วนใหญ่จะเป็นชาวพม่า

 

การนับถือศาสนา


ในเขตพื้นที่ตำบลท่าดินดำ มีการนับถือศาสนา ดังนี้
1. ศาสนาพุทธ ร้อยละ 95 ของประชากรในเขตพื้นที่ตำบลท่าดินดำ และในเขตตำบลท่าดินดำมีวัดและสถานปฏิบัติธรรม รวม 8 แห่งดังนี้
1). วัดท่าดินดำ ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 บ้านท่าดินดำ
2) วัดท่าแสมสาร ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 บ้านท่าแสมสาร
3)วัดท่าปลวกสูง ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 บ้านท่าปลวกสูง
4) วัดหนองปลาไหล ตั้งอยู่อยู่ที่ 3 บ้านหนองปลาไหล
5) วัดวังตะเคียน ตั้งอยู่อยู่ที่ 4 บ้านวังตะเคียน
6) วัดวารินบุญญาวาส ตั้งอยู่อยู่ที่ 4 บ้านวังตะเคียน
7) วัดโคกสมบูรณ์ ตั้งอยู่อยู่ที่ 5 บ้านโคกสมบูรณ์
8) ศูนย์ปฏิบัติธรรมพระพุทธบาทบ้านโคกสมบูรณ์ ตั้งอยู่อยู่ที่ 5 บ้านโคกสมบูรณ์
2. ศาสนาอิสลาม ร้อยละ 4 ของประชากรในเขตพื้นที่ตำบลท่าดินดำ
3. ศาสนาคริสต์ ร้อยละ 1 ของประชากรในเขตพื้นที่ตำบลท่าดินดำ

 

ประเพณีและงานประจำปี


ประเพณีในพื้นที่ตำบลท่าดินดำ มีดังนี้
1) การทำบุญกลางบ้าน ทุกวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ชาวบ้านท่าดินดำจะพร้อมใจกันทำบุญกลางบ้าน โดยจะนำอาหารมาถวายพระ ปัจจุบันชาวบ้านใช้พื้นที่บริเวณริมน้ำป่าสักเป็นสถานที่ทำบุญ คณะกรรมการหมู่บ้านจะออกเรี่ยไรเงินจากชาวบ้านมาเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในพิธีสงฆ์ เงินที่เหลือจะจัดของเซ่นไหว้ เจ้าพ่อขุนด่านและเจ้าแม่สีดา

 

2) การเซ่นไหว้เจ้าพ่อขุนด่าน เจ้าแม่สีดา ตามความเชื่อของชาวบ้านท่าดินดำ ยึดถือ เจ้าพ่อขุนด่าน เจ้าแม่สีดาเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของหมู่บ้าน แม่ใหญ่แดง ทาชัย แม่ใหญ่ที หอมสมบัติ ได้พาลูกหลานบ้านท่าดินดำไปบูชากราบไหว้ทุกปี

 

3) การหล่อเทียนพรรษา เทียนพรรษาที่ถวายพระในฤดูเข้าพรรษาของชาวบ้านท่าดินดำ มักหล่อเทียนก่อนวันอาสาฬหบูชา 1 วัน คือวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ชาวบ้านเลือกต้นงิ้วที่มีลำต้น กลม ปลายลำ ต้นเรียว มาตัดเป็นท่อนตามความยาวที่ต้องการ ควั่นเปลือกงิ้วให้รอบจนถึงเนื้อไม้ ทุบเปลือกส่วนที่เหลือจากการควั่นเบาๆ จนเปลือกงิ้วพองนุ่ม ถอดเปลือกออกจากเนื้อไม้ ก็จะได้ปลอกต้นงิ้วรูปทรงกระบอก ตัดเนื้อไม้ให้เหนือจากส่วนที่ควั่นไว้ประมาณ 1 นิ้ว ทิ้งไป น้ำด้ายที่จะเป็นไส้เทียนมาตอกตะปูติดตรงแกนกลางเนื้อไม้ที่ควั่นไว้ นำปลอกต้นงิ้วรูปทรงกระบอกมาสวมที่รอยควั่นเดิมให้สนิท ตั้งแบบหล่อเทียนให้ตรงในแนวดิ่ง ตอกหลักยึดแบบหล่อเทียนไม่ให้ล้ม ผูกไส้เทียนไว้กับไม้วางให้อยู่ระหว่างกลางแบบ นำแผ่นเทียนมาหลอมให้ละลายในกระทะ เมื่อแผ่นเทียนละลายแล้วก็ตักน้ำเทียนใส่แบบหล่อให้เต็ม ทิ้งให้เย็น ใช้มีดกรีดพอเป็นรอยแยกแล้วแกะแบบออก ปัจจุบันนิยมซื้อจากร้านค้า

 

4) การเทศน์มหาชาติบ้านท่าดินดำ ชาวบ้านเรียกเทศน์มหาชาติว่า “บุญพระเวศ” แต่ออกเสียงเป็น “บุญเผวด” ในเทศกาลเดือน๔ หรือบุญเดือน 4 ชาวบ้านร่วมกันจัดเทศน์มหาชาติ ณ วัดท่าดินดำ โดยประเพณีเริ่มจากการแห่พระเวสสันดร กลับเข้าเมืองโดยใช้ผ้าผืนยาวประมาณ 22-25 เซนติเมตร กว้างประมาณ 70-90 เซนติเมตร ผ้านี้จะมีภาพจิตกรรมบรรยายความเป็นมาของพระเวสสันดร ตั้งแต่ออกจากเมืองสีพี ทรงบำเพ็ญบารมีในป่าเขาวงกต จนครบ 13 กัณฑ์ ก่อนวันเทศน์มหาชาติ ชาวบ้านช่วยกันตกแต่งศาลาวัดให้งดงาม การเชิญพระเวสสันดรเข้าเมืองชาวบ้านจะมารวมกันในตอนเย็นประมาณ 15.00 น.หรือ 16.00 น. งานเทศน์มหาชาติจะจัดงาน 2 วัน คือวันโฮมหรือวันรวม และวันงานบุญ ในวันโฮมชาวบ้านจะช่วยกันนำผ้าพระเวสหรือผ้าเผวด ออกจากวัดไปรวมกันบริเวณป่าริมแม่น้ำป่าสัก พระสงฆ์ ก็จะออกไปทำพิธี “เทศน์เชิญ” จากนั้นชาวบ้านก็จะช่วยกันแห่ผ้าเผวดด้วยการจับถือชายผ้าหรือใช้ไม้ที่เป็นง่ามสอดห่วงด้านบนผ้า แห่เข้าหมู่บ้านโดยมีพระนำทาง ระหว่างทางชาวบ้านก็จะเด็ดดอกไม้ตามทางที่ผ่านติดมือเข้าวัดไปด้วย เมื่อถึงวัดก็จะวนรอบศาลาการเปรียญ 3 รอบ แล้วนำผ้าผเวดไปขึงรอบผนังศาลา ชาวบ้านจะรวมกันทำวัตรสวดมนต์ นิมนต์พระเทศน์มาลัยหมื่นมาลัยแสน ซึ่งเป็นเรื่องราวของพระมาลัยที่ขึ้นไปนมัสการพระจุฑามณีบนสรรค์ชั้นดาวดึงส์ได้พบพระศรีอารย์ คำว่า หมื่น แสน ที่ต่อท้ายคำว่า มาลัย มาจากอานิสงส์ของคนที่ได้ทำบุญแล้วไปเกิดเป็นเทพบุตรมีบริวารเป็นหมื่นเป็นแสน มาลัยหมื่น มี 37 คาถา มาลัยแสนมี 40 คาถา จากนั้นก็จะสวดคาถาพันทั้ง 13 กัณฑ์ โดยไม่แปล แต่สวดไม่ต้องจบ

 

5) วันสงกรานต์ ครั้นพอถึงเดือน 5 ในเทศกาลสงกรานต์ชาวบ้านจะหยุดทำงานเพื่อมาสรงน้ำพระก่อพระเจดีย์ทราย เล่นสนุกสนานกันไม่ต่ำกว่า 15 วัน ปัจจุบันเหลือเพียง 3 วัน เพราะลูกหลานต้องกลับไปทำงานที่ต่างจังหวัด ในวันสงกรานต์ ตามประเพณีดั้งเดิม จะทำบุญตักบาตรในวันที่ 13-15 และสรงน้ำพระทุกวัน วันที่ 14 หลังจากสรงน้ำพระจะมีการรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุวันที่ 15 ตอนบ่ายมีพิธีก่อพระเจดีย์ทราย วันที่ 16 จะทำบุญฉลองพระเจดีย์ทรายอีก 1 วัน การประกวดการก่อพระเจดีย์ทรายและกลางคืนทำพิธีบวชพระเจดีย์ทรายและแข่งขันตอบปัญหาวันสงกรานต์

 

6) ลอยกระทง นายสมบัติ โชคพิพัฒน์ไพบูลย์ กำนันตำบลท่าดินดำ และคณะ เป็นผู้ริเริ่ม ให้มีประเพณีลอยกระทงบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำป่าสัก ปีแรกเริ่ม พ.ศ. 2546 ได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านท่าดินดำและคณะสงฆ์เป็นอย่างดี ต่างช่วยกันทำกระทงสด ทำเอง ซื้อเอง ขายเอง รายได้แบ่งให้กองทุนประเพณีหมู่บ้าน และศาสนกุศล ในปี พ.ศ. 2547 คณะครูโรงเรียนบ้านท่าดินดำมาร่วมด้วย กลางวันจัดกิจกรรมกีฬาพื้นบ้าน เช่น มวยทะเล ปิดตาตีหม้อ พายเรือกระทะ เหมือนปีแรก กลางคืนนอกจากจะจัดงานลอยกระทงแล้วมีการละเล่นสาวน้อยรำวง เหมือนกิจกรรมคณะรำวงทั่วไป ต่างกันตรงที่สาวรำวงบ้านท่าดินดำต้องมีอายุ 40 ปีขึ้นไป

 

7)การสร้างปราสาทผึ้ง การสร้างปราสาทผึ้ง ได้รับอิทธิพลมาจากภาคอีสาน คนสมัยโบราณทำขึ้นเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว เพื่อให้คนที่ตายได้มีบ้านอยู่ โดยทำเป็นรูปทรงบ้าน เดิมใช้ไม้ไผ่มาสานให้เป็นรูปบ้าน ต่อมาใช้วัสดุที่หาง่ายสะดวก การแข่งเรือยาวประเพณี งานแข่งขันเรือยาวประเพณีจะจัดขึ้นที่แม่น้ำป่าสักบริเวณหน้าวัดท่าปลวกสูงเป็นการร่วมมือกันระหว่างชาวบ้านท่าปลวกสูงกับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ เพื่อเป็นการส่งเสริม รักษาจารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีให้อยู่คู่กับท้องถิ่นตลอดไป รวมทั้งปลูกฝังให้มีความรักความหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะแม่น้ำป่าสัก


ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น


     ประชาชนส่วนใหญ่จะย้ายมาจากจังหวัดต่างๆ เช่น สระบุรี นครราชสีมา บุรีรัมย์ มหาสารคาม ทำให้ตำบลท่าดินดำ มีภาษาท้องถิ่นเป็น ภาษาไทยกลาง ภาษาไทยโคราช(ไทยเบิ้ง และภาษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก
สินค้าและของดี ตำบลท่าดินดำ มีดังนี้


1) เสื่อกกท่าดินดำ
       “เสื่อแน่น นอนดี สีไม่ตก เสื่อกกท่าดินดำ” ถ้อยคำนี้สะท้อนเอกลักษณ์ภูมิปัญญาไทยที่ลูกหลานบ้านท่าดินดำอนุรักษ์สืบต่อมา เนื่องจากคนในหมู่บ้านท่าดินดำอพยพมาจาก หลายจังหวัด แต่ส่วนใหญ่มาจากทางภาคอีสาน คนเหล่านี้เคยทอเสื่อใช้เอง โดยการหาต้นกกที่ขึ้นเองตามแอ่งน้ำหรือท้องนา เรียกกกสามเหลี่ยม หรือ ผือ มาทอแบบหยาบๆ และยังไม่มีลวดลายหรือสีสัน ต่อมา พ.ศ. 2522 นายเชาว์วัศ สุดลาภา ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี สมัยนั้น ได้เห็นการทอเสื่อกกจากชาวบ้าน จึงได้ส่งเสริมโดยการนำวิทยากรมาสอนการทอเสื่อให้มีลวดลายดีขึ้น เริ่มจากการจักเส้นกกให้มีเส้นเล็กลง การย้อมสี และการทำลวดลายต่างๆ (จัก หมายถึงการนำปลายมีดมาแทงเส้นกกให้ได้ขนาดตามต้องการโดยเลื่อนปลายมีดจากต้นกกไปยังปลายกก จนตลอดแนวเส้นกก) การเริ่มต้นอาชีพทอเสื่อกกอย่างจริงจัง จึงเริ่มตังแต่ปีพ.ศ. 2523 เป็นต้น นอกจากเส้นกกจะใช้ทอเสื่อแล้ว ชาวบ้านยังพัฒนาแปรรูปเสื่อเป็นสินค้าอื่น เช่น เสื่อพับ ที่รองแก้ว ที่รองจาน อาสนะสงฆ์ กระเป๋าถือ ฯลฯ

 

2) ผลิตภัณฑ์แปรรูปหินอ่อน
    หินอ่อน เป็นแร่อโลหะ(non-metallic) สามารถนำมาไปใช้ประโยชน์ได้โดยไม่ต้องถลุงหรือนำไปแยกธาตุออกมาเหมือนกับแร่โลหะ เกิดจากหินปูนแปรสภาพ ตามกาลเวลาที่ยาวนานแหล่งหินอ่อน เช่น หมู่บ้านเขาน้อย อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี อำเภอพระพุทธบาทและอำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี สถานที่แปรรูปผลิตภัณฑ์หินอ่อน ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลท่าดินดำ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี โดยได้นำหินอ่อนมาจากจังหวัดสระบุรี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดกาญจนบุรี นำมาแปรรูปตัดแต่งเป็นชิ้นงานสวยงาม เหมาะกับการนำไปใช้และนำไปโชว์เป็นเครื่องประดับตกแต่งบ้านทั้งภายในภายนอก ราคาถูกแพงตามประเภทของหิน รูปแบบสินค้า ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้แก่ กล่องใส่กระดาษ แจกัน โต๊ะ เก้าอี้ อ่างน้ำ กระถางธูป ฯลฯ

 

ทรัพยากรธรรมชาติ


แหล่งน้ำ


เขตพื้นที่ตำบลท่าดินดำ มีแหล่งน้ำทางธรรมชาติอยู่ 8 แห่ง คือ
1) แม่น้ำป่าสัก ไหลผ่านบ้านท่าดินดำ บ้านท่าแสมสาร บ้านวังตะเคียนและบ้าน-
วังก้านเหลือง
2) คลองวังก้านเหลือง ไหลผ่านบ้านวังก้านเหลือง และบ้านวังตะเคียน
3) คลองน้ำซับ ไหลผ่านบ้านท่าดินดำ
4) คลองวารี ไหลผ่านบ้านหนองปลาไหล บ้านวังก้านเหลือง
5) น้ำตกวังก้านเหลือง ไหลผ่านบ้านวังตะเคียน
6) ปึกอ้อ อยู่ในเขตพื้นที่บ้านท่าแสมสาร
7) บึงหนองบัว อยู่ในเขตพื้นที่บ้านท่าแสมสาร และบ้านวังตะเคียน

ป่าไม้


ป่าไม้ในเขตพื้นที่ตำบลท่าดินดำ ส่วนมากจะอยู่ในเขตพื้นที่ ดังนี้
1) สวนรุกขชาติวังก้านเหลือง ประกอบด้วยพันธุ์ไม้ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และพันธุ์ไม้ปลูก ได้แก่ ต้นก้านเหลือง สัตตบรรณ จำปาป่า ดีหมี ปรู๋ เขยตา กระเบากลัก ฆ้อง โสกน้ำ ประดู่ส้ม โมกมัน มะเดื่ออุทุมพร มะเดื่อปล้อง มะหาดฯลฯ

 

2) เขตห้ามล่าสัตว์ป่าสักชลสิทธิ์ มีสภาพป่าที่เสื่อมโทรม พันธุ์ไม้ที่พบ ได้แก่ งิ้วป่า ประดู่ป่า มะเดื่อ ตะโก สะเดา หว้า มะขามเทศ ปอกระสา มะม่วง สะแก มะรุม ชงโค มะขาม มะพร้าว ตะคร่ำ พุทราบ้าน ถ่อน มะเกลือ มะตูม และกุ่มน้ำ เป็นต้น

ภูเขา
ในเขตพื้นที่ตำบลท่าดินดำ ไม่มีภูเขา

 

คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ ตำบลท่าดินดำ มีรายละเอียดดังนี้

1) ในเรื่องแหล่งน้ำ ทั้งแหล่งน้ำตามธรรมชาติ และแหล่งน้ำที่มนุษย์สร้างขึ้นในเขตพื้นที่ตำบลท่าดินดำ ถือได้ว่ามีจำนวนมากพอแก่การอุปโภค-บริโภค และทำการเกษตร แต่แหล่งน้ำที่มีอยู่ไม่สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งได้

2) ในเรื่องป่าไม้ ป่าไม้ในเขตพื้นที่ตำบลท่าดินดำ มีจำนวนน้อยมาก เนื่องจากประชาชนไม่ให้ความสนใจในการปลูกและดูและรักษาป่าไม้ มีแต่จะตัดทิ้งเพื่อทำการเกษตรให้ได้มากที่สุด จนทำให้เมื่อถึงฤดูแล้งไม่มีน้ำเพียงพอแก่การทำการเกษตรและอุปโภค-บริโภค เนื่องจากป่าไม้ลดน้อยลงจนแทบจะไม่มีเลยตามพื้นที่ทำการเกษตรของประชาชน จะมีพื้นที่ป่าไม้เพียงในเขตพื้นที่สวนรุกขชาติน้ำตกวังเหลือง และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าสักชลสิทธิ์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 04/02/2562
วันนี้
20
เมื่อวานนี้
62
เดือนนี้
761
เดือนที่แล้ว
1,979
ปีนี้
14,033
ปีที่แล้ว
16,128
ทั้งหมด
79,258
ไอพี ของคุณ
44.200.30.73
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 20 62 761 1,979 14,033 16,128 79,258 44.200.30.73
-->