ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ โทรศัพท์ 036-791052 โทรสาร 036-791053 /// วิสัยทัศน์ ตำบลน่าอยู่​ แหล่งเรียนรู้ชุมชน​ ผู้คนสามัคคี​ รายได้มีทั่วหน้า​ รักษาวัฒนธรรมประเพณี

สายตรงนายก  081-2939683

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์


-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ เรื่อง ปิดทำการสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ 
-:- ประชาสัมพันธ์ มาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 ระลอกใหม่ กรณีมีบุคคลเดินทางมาจากพื้นที่แพร่ระบาดของโรคโควิด 19  
-:- ประชาสัมพันธ์เรื่องกำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดวางไข่ 
-:- เรื่อง การปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ในการระบาดระลอกเมษายน 2564  
-:- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดลพบุรี 
-:- ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบสำรวจ EIT 2564 
-:- ประกาศรับสมัครนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าดินดำ 
-:- การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายลำดับรอง ประกอบ พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2562 และ พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2562 
-:- ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนร่วมตอบแบบรับฟังความคิดเห็นผู้รับบริการและประชาชนต่อร่างประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น 
-:- ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 8/2564 

กิจกรรมเข้าเวรยามศูนย์พักคอย
ภาพการดำเนินการขุดเปิดทางระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม หมู่ที่ 1 บ้านท่าดินดำ
การดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงเดือนสิงหาคม 2564
ขอขอบคุณผู้บริจาคสิ่งของเครื่องบริโภค
ขอขอบคุณผู้บริจาคสิ่งของเครื่องบริโภค
ขอขอบคุณผู้บริจาคสิ่งของเครื่องบริโภค

ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
-:- โครงการปรับปรุงซ่อมเเซมถนนผิวทางเเอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายสหกรณ์โคนม(ช่วง กม.0+980 ถึง กม.1+098) ตำบลท่าดินดำ  
-:- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหมู่ที่ ๕ ถนนสายจากสามเเยกบ้านนายผดุงศักดิ์ กุลนะ ถึงบ้านนางลัดดา เพียเฮียง(ต่อจสกถนน คสล.เดิม)  
-:- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหมู่ที่ ๕ ถนนสาย ทล.๒๐๘๙ ถึง กลุ่มบ้านนายสมหมาย เตมี ตำบลท่าดินดำ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี  
-:- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสายสี่เเยกบ้านนายสมพงษ์ จำเนียรสี ถึงร้านค้านางสมคิด สุขภัณฑ์ หมู่ที่ ๖ ตำบลท่าดินดำ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี  
-:- โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขบริเวณถนนสายสี่เเยกบ้านนายสมพงษ์ จำเนียรสี ถึงร้านค้านางสมคิด สุขภัณฑ์ หมู่ที่ ๖ ตำบลท่าดินดำ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี  
-:- โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก บริเวณหมู่ที่ ๑ บริเวณไร่นายมานพ เจริญผล ถึงสี่เเยกร้านรังสรรค์ 
-:- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ ถนนสายช่วงบ้านนายทองดี รุ่งเรือง ถึงสามเเยกถังประปาหมู่บ้าน  
-:- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสายรอบปึกอ้อ(ช่วงบ้านนางวันเพ็ญ สิทธิเเก้ว ถึงบ้านนางกรองทอง เเสงจันทร์)ต่อจากถนน คสล.เดิม หมู่ที่ ๒  
-:- โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมเเซมติดตั้งขยายระบบเสียงตามสายเเละไร้สาย หมู่ที่ 1-6 ภายในตำบลท่าดินดำ  
ประกาศราคากลาง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (สขร)

สวนรุกขชาติน้ําตกวังก้านเหลือง
วัดวารินบุญญาวาส


การทอเสื่อกก
การปลูกหอมกระเทียม
การแปรรูปผลิตภัณฑ์หินอ่อน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการ ปปช. กระทรวงมหาดไทย ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ICT สำนักงบประมาณกรมสรรพากร
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 04/02/2562
วันนี้
24
เมื่อวานนี้
30
เดือนนี้
894
เดือนที่แล้ว
1,496
ปีนี้
10,279
ปีที่แล้ว
18,697
ทั้งหมด
59,376
ไอพี ของคุณ
3.239.58.199
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 24 30 894 1,496 10,279 18,697 59,376 3.239.58.199
-->