ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ โทรศัพท์ 036-791052 โทรสาร 036-791053 /// วิสัยทัศน์ ตำบลน่าอยู่​ แหล่งเรียนรู้ชุมชน​ ผู้คนสามัคคี​ รายได้มีทั่วหน้า​ รักษาวัฒนธรรมประเพณี

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

twister

tiktok

instagramไฟฟ้า

ร้องทั่วไประบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์
-:- ร่วมการประชุมผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดลพบุรี  ประจำปี  พ.ศ. 2565 ครั้งที่  4/2565 
-:- งานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2565 
-:- การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเบี้ยผู้สูงอายุในปีงบประมาณ 2567 
-:- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
-:- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  
-:- การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2/2565 
-:- การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1/2565  
-:- โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 
-:- การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ สมัยสามัญที่ 2 

โครงการดูแลห่วงใยสุขภาพผู้สูงอายุตำบลท่าดินดำ
ประเพณีวันลอยกระทง
ประชุมร่างแผนดำเนินงานประจำปี งบประมาณ 2566
พิธีถวายพวงมาลาสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม
ดูแล บำรุง รักษา ต้นไม้ในโครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน
การสาธิตการเอาตัวรอดเวลาเกิดเหตุฉุกเฉิน

ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
-:- ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอลฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒๕ ตร.ม บริเวณหมู่ที่ ๖ ถนนสายหลังหมู่บ้านทรัพย์เศรษฐี ถึง เขต หมู่ที่ ๕ ตำบลท่าดินดำ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี โ 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายจากไร่สมหวัง ถึงบ้านนางพรทิพท์ กิมฮวดกุล หมู่ที่ ๔ ตำบลท่าดินดำ ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๓๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือพิ้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๒๐ ตร.ม ไหลทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมติดต 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายจากบ้านนายติ๋ว สีนิด - สนามกีฬา หมู่ที่ ๕ ตำบลท่าดินดำ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๖๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดตามแ 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง ๕.๐๐ เมตรยาว ๑๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๕๐ ตร.ม.หมู่ที่ ๓ ถนนสายหลังโรงเรียนบ้านหนองปลาไหล-กลุ่มบ้านหนองช้างตาย(ช่วง กม.๐+๘๑๔ถึง๐+๙๔๑)ตำบลท่าดินดำ อำเ 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง ๕.๐๐ เมตรยาว ๘๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตร.ม.หมู่ที่ ๓ ถนนสายสามแยกปั๊มน้ำมันหมู่บ้านถึง ลาดยาง ทช.๓๒๔๐ ตำบลท่าดินดำ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี โดย 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนโยลงลูกรัง ภายในตำบลท่าดินดำ โดยลงลูกลังพร้อมปรับเกลี่ย ๒,๕๐๐ ลบ.ม หมู่ที่ ๑-๖ ตำบลท่าดินดำ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตร.ม. บริเวณหมู่ที่ ๒ ถนนสายสามแยกถังประปาหมู่บ้าน-บ้านปลวกสูง(ต่อจากคสล.ใหม่)ตำบลท่าดินดำ อำเภอชัยบ 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๘๕ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๔๐ ตรม.ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ ม. บริเวณ หมู่ที่ ๑ ถนนสายรอบสระน้ำที่ออกกำลังกายบ้านท่าดินดำ รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ท่าดินดำก 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม.ยาว ๑๑๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๕๐ ตรม.ถนนสายทางเข้ากลุ่มบ้านโคกสมบูรณ์(ช่วงบ้านนายสมชาย ทองทำมา ถึงอาคารเอนกประสงค์) หมู่ที่ ๕ ตำบลท่าดินดำ อำเภอชัยบาดาล จังหวัด 
ประกาศราคากลาง

สวนรุกขชาติน้ําตกวังก้านเหลือง
วัดวารินบุญญาวาส


การทอเสื่อกก
การปลูกหอมกระเทียม
การแปรรูปผลิตภัณฑ์หินอ่อน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการ ปปช. กระทรวงมหาดไทย ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ICT สำนักงบประมาณกรมสรรพากร
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 04/02/2562
วันนี้
50
เมื่อวานนี้
88
เดือนนี้
3,381
เดือนที่แล้ว
3,382
ปีนี้
24,194
ปีที่แล้ว
16,128
ทั้งหมด
89,419
ไอพี ของคุณ
3.235.180.193
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 50 88 3,381 3,382 24,194 16,128 89,419 3.235.180.193
-->