ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ โทรศัพท์ 036-791052 โทรสาร 036-791053 /// วิสัยทัศน์ ตำบลน่าอยู่​ แหล่งเรียนรู้ชุมชน​ ผู้คนสามัคคี​ รายได้มีทั่วหน้า​ รักษาวัฒนธรรมประเพณี

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebookไฟฟ้า

ร้องทั่วไประบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์
-:- การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ สมัยสามัญที่ 3  
-:- โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 
-:- การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ สมัยสามัญที่ 2 
-:- การช่วยเหลือและแก้ไขปัญหา บรรเทาความเดือดร้อนของครัวเรือนตกเกณฑ์ TPMAP ปี 2565 
-:- ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการขอรับความช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ กรณีผู้ป่วย/กลุ่มเสี่ยงโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
-:- ยกเลิกรับโอนพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
-:- ประกาศรับสมัครนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน อบต ท่าดินดำ ประจำปีการศึกษา 2565 
-:- ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบล 
-:- ประกาศผลคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล/นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อย่างไม่เป็นทางการ) 
-:- ประกาศปิดศูนย์พักคอย 

โครงการดูแลห่วงใยสุขภาพผู้สูงอายุ ปี 2565(กิจกรรมวันแม่)
กิจกรรมทำความสะอาด (Big Cleaning Day) เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
อบต.ท่าดินดำร่วมกันแต่งกายผ้าไทย
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล
โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน

ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
-:- ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอลฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒๕ ตร.ม บริเวณหมู่ที่ ๖ ถนนสายหลังหมู่บ้านทรัพย์เศรษฐี ถึง เขต หมู่ที่ ๕ ตำบลท่าดินดำ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี โ 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายจากไร่สมหวัง ถึงบ้านนางพรทิพท์ กิมฮวดกุล หมู่ที่ ๔ ตำบลท่าดินดำ ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๓๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือพิ้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๒๐ ตร.ม ไหลทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมติดต 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายจากบ้านนายติ๋ว สีนิด - สนามกีฬา หมู่ที่ ๕ ตำบลท่าดินดำ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๖๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดตามแ 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง ๕.๐๐ เมตรยาว ๑๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๕๐ ตร.ม.หมู่ที่ ๓ ถนนสายหลังโรงเรียนบ้านหนองปลาไหล-กลุ่มบ้านหนองช้างตาย(ช่วง กม.๐+๘๑๔ถึง๐+๙๔๑)ตำบลท่าดินดำ อำเ 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง ๕.๐๐ เมตรยาว ๘๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตร.ม.หมู่ที่ ๓ ถนนสายสามแยกปั๊มน้ำมันหมู่บ้านถึง ลาดยาง ทช.๓๒๔๐ ตำบลท่าดินดำ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี โดย 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนโยลงลูกรัง ภายในตำบลท่าดินดำ โดยลงลูกลังพร้อมปรับเกลี่ย ๒,๕๐๐ ลบ.ม หมู่ที่ ๑-๖ ตำบลท่าดินดำ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตร.ม. บริเวณหมู่ที่ ๒ ถนนสายสามแยกถังประปาหมู่บ้าน-บ้านปลวกสูง(ต่อจากคสล.ใหม่)ตำบลท่าดินดำ อำเภอชัยบ 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๘๕ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๔๐ ตรม.ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ ม. บริเวณ หมู่ที่ ๑ ถนนสายรอบสระน้ำที่ออกกำลังกายบ้านท่าดินดำ รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ท่าดินดำก 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม.ยาว ๑๑๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๕๐ ตรม.ถนนสายทางเข้ากลุ่มบ้านโคกสมบูรณ์(ช่วงบ้านนายสมชาย ทองทำมา ถึงอาคารเอนกประสงค์) หมู่ที่ ๕ ตำบลท่าดินดำ อำเภอชัยบาดาล จังหวัด 
ประกาศราคากลาง

สวนรุกขชาติน้ําตกวังก้านเหลือง
วัดวารินบุญญาวาส


การทอเสื่อกก
การปลูกหอมกระเทียม
การแปรรูปผลิตภัณฑ์หินอ่อน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการ ปปช. กระทรวงมหาดไทย ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ICT สำนักงบประมาณกรมสรรพากร
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 04/02/2562
วันนี้
20
เมื่อวานนี้
62
เดือนนี้
761
เดือนที่แล้ว
1,979
ปีนี้
14,033
ปีที่แล้ว
16,128
ทั้งหมด
79,258
ไอพี ของคุณ
44.200.30.73
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 20 62 761 1,979 14,033 16,128 79,258 44.200.30.73
-->